Do 15 grudnia 2021 samorządy mogą przesyłać do wojewody wnioski o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2022 r. To szansa na uzyskanie rządowych środków na uruchomienie kolejnych połączeń autobusowych – szczególnie na terenach słabo skomunikowanych.

– Na przyszły rok dla naszego województwa z Funduszu Autobusowego przeznaczona jest kwota blisko 48 mln zł. Liczę na to, że samorządy sięgną po te środki i wykorzystają je do tworzenia publicznych przewozów autobusowych wszędzie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Ważne, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości, którzy nie mają własnego środka transportu, również mieli możliwość korzystania z przychodni, szpitali, urzędów, banków, czy innych instytucji, które są oddalone od ich miejsca zamieszkania – dodaje wojewoda.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Dopłata wynosi nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo. Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z wojewodą. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Fundusz Autobusowy”.

Na ten rok dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych uzyskało 7 powiatów i 37 gmin. Dofinansowanie w wysokości 12 362 805 zł zostało przeznaczone na uruchomienie 183 linii autobusowych o łącznej długości tras 7 099 km.