Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje o możliwości usuwania azbestu z terenu gminy Kamień Pomorski i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Do dofinansowania mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1 wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019 r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu www.kamienpomorski.pl lub osobiście w urzędzie w biurze interesanta.

Dotacja obejmuje demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Podstawą uzyskania dotacji będzie podpisana pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowa dotacji.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Kamień Pomorski będących w posiadaniu wyrobów zawierających – azbest składowany, o zabezpieczenie tych materiałów na własnej posesji w miejscu niedostępnym dla innych osób i oddalonym od budynku mieszkalnego. Wyroby zawierające azbest należy złożyć na palecie i zabezpieczyć folią lub innym materiałem szczelnym.

UWAGA – Koszty nowego pokrycia dachowego i zabezpieczenia dachu po demontażu azbestu nie podlegają dotacji. W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tut. Urzędu – Referat PIGK Małgorzata Sikorska, pok. nr 16, e-mail: m.sikorska@kamienpomorski.pl, numer telefonu 91 38 23 969.