25 kwietnia już po raz dziewiąty w tej kadencji odbyła się Sesją Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w której uczestniczyli radni, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy Gminy.

Na wniosek Przewodniczący Rady dokonano zmian w porządku obrad w punkcie 17 dotyczącym rozpatrzenia odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza dotyczące protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Wapnicy. Wprowadzono natomiast projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania w powyższym temacie. Głosowana zgodnie z porządkiem obrad uchwała została przyjęta większością głosów. Tym samym Rada Miejska utrzymała w mocy zaskarżone postanowienie.

Kolejnym punktem sesji były interpelacje i zapytania radnych, którzy pytali m.in. o strajk nauczycieli, rozbudowę żłobka, budowę ratusza wraz z kosztami jego utrzymania i sfinansowania kolejnego etapu budowy. Pytano także o inwestycje prowadzone przez M.T.B.S. oraz o budowę punktów handlowych przy promenadzie. Burmistrz Mateusz Bobek przedstawił zebranym sprawozdanie z pracy między sesjami i odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.

W kolejnym punkcie przyjęto uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do gminy Międzyzdroje.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż oraz wydzierżawienie nieruchomości. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Kolejną ważną uchwałą dla mieszkańców naszej Gminy, która wywołała ożywioną dyskusję wśród radnych, była uchwała dotycząca określenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. Swój projekt uchwały złożył Klub Niezależnych Radnych. Po dyskusji i wniesionych poprawkach, m.in. wycofaniu z treści uchwały kryterium dochodowego oraz zmiany wysokości bonifikaty na:

  1. 60%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  2. 50%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, w którym nastąpiło przekształcenie
  3. 40%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

Rada Miejska 15 głosami przegłosowała projekt.

Następnie Rada Miejska wysłuchała i przegłosowała protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli  w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019. Wnioski z kontroli wskazują, że niezwłocznie należy przystąpić do uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje. Wskazano również, aby podczas wydawania przez Urząd Miejski warunków zabudowy dla nowo powstających nieruchomości uwzględnić miejsca parkingowe dla powstających budynków.

Kolejny protokół Komisji Rewizyjnej dotyczył  kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na 2018 rok. Komisja stwierdziła wykorzystanie dotacji zgodnie z zawartymi umowami, jednakże wykazała niewystarczająca kontrolę podmiotów, które dotację otrzymują.

Kolejnym punktem obrad była informacja przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami. Wnioski radnych oraz przedstawiona przez Przewodniczącego Rady informacja dot. spraw wniesionych do Rady pokazują, że mieszkańcy naszej Gminy przekazują swoim przedstawicielom najważniejsze dla nich sprawy – od brakujących w mieście toalet, stojaków na rowery, po sprawy mieszkaniowe. Zgłosili również potrzebę utworzenia wybiegu dla psów oraz miejsca pochówku dla zwierząt na terenie Gminy.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach
Fot. Tomasz Krawczyk