Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2019”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do rozdziału jest 1,8 mln złotych.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze  uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. wersję papierową Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisaną przez wójta lub burmistrza, skarbnika i właściwego sołtysa,
2. wersję elektroniczną (skan wersji papierowej, w formacie pdf).

Zgłoszenia do konkursu (jedno Zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin.

Decyduje data stempla pocztowego w terminie: do 28 lutego 2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-235, e-mail: lwiecierz@wzp.pl

źródło:
Urząd Marszałkowski