Na wniosek organizacji pozarządowych powołano Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Golczewie. Składa się ona z dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Golczewie, dwóch przedstawicieli Burmistrza Golczewa oraz pięciu przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy Golczewo.

Podczas pierwszego posiedzenia (04.04.) dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Wszystkich członków zapoznano z zakresem działalności i zasadami funkcjonowania. Jest to już IV kadencja Rady, ostatnia miała miejsce w latach 2015-2017. Obecnie kadencja, zgodnie przepisami, będzie trwała już 3 lata.

Do głównych zadań Rady należy m. in. opiniowanie projektów strategii, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną oraz wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Skład golczewskiej Rady powołanej zarządzeniem nr 52/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 1 kwietnia 2019 r.:

1. Stefan Sitkowski – Wiceprzewodniczący (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
2. Aleksandra Lisiczko – Wiceprzewodnicząca (przedstawiciel Burmistrza Golczewa)
3. Maria Chodoń – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
4. Agnieszka Piotrowska – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
5. Emilia Kwiatkowska – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
6. Stanisław Mikuła – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej)
7. Andrzej Swatowski – członek (przedstawiciel Burmistrza Golczewa)
8. Wanda Balbus – członek (przedstawiciel Rady Miejskiej w Golczewie)
9. Bartłomiej Musiał – członek (przedstawiciel Rady Miejskiej w Golczewie)

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy do czynnej współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.