Pro memoria wydane przez Episkopat Polski przypomina zasady postępowania duszpasterzy katolickich w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików. Dokument odnosi się do udzielenia sakramentów świętych, sakramentaliów lub odprawienia pogrzebu.

Dokument przygotowała rada prawna i rada ds. ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. W pro memoria zwrócono uwagę, że wierni Kościołów wschodnich są w pełnej jedności wiary, sakramentów i hierarchii z Kościołem katolickim. Zaznaczono, że „udzielenie sakramentu lub innych posług religijnych ochrzczonym niekatolikom nie powoduje zmiany ich wyznania i nie wolno wykorzystywać takiej sytuacji do działań, które miałyby znamiona prozelityzmu”.

„Posługa katolickich szafarzy jest niesieniem pomocy duchowej, w związku z tym należy uprzednio upewnić się, czy w konkretnym Kościele niekatolickim nie jest to zabronione” – wskazano w dokumencie.

Wyjaśniono, że „przy udzielaniu sakramentów pokuty, eucharystii i namaszczenia chorych wiernym Kościołów wschodnich, np. prawosławnym, szafarz katolicki ma obowiązek kierowania się zasadami doktryny i dyscypliny katolickiej, co oznacza na przykład, że nie może udzielić Komunii Świętej wiernemu niekatolickiego Kościoła wschodniego, który jest rozwiedziony i żyje w nowym związku, nawet jeśli może on ją przyjmować w swoim Kościele”.

„Dobrą okazją do oceny dyspozycji proszącego może być sakramentalna spowiedź” – czytamy w dokumencie. Przypomniano jednocześnie, że „wiele Kościołów wschodnich wymaga od swoich wiernych sakramentu pokuty przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii”. Podkreślono, że „zabronione jest koncelebrowanie eucharystii z kapłanami prawosławnymi”.

Wskazano, że w przypadku chrztu świętego szafarz katolicki nie włącza dziecka do Kościoła katolickiego. W związku z tym kapłan powinien odnotować w księgach, że dziecko należy do innego Kościoła, niemającego jedności z Kościołem katolickim. „W przypadku chrztu osoby powyżej czternastego roku życia należy przestrzegać przepisów dotyczących chrztu dorosłych, natomiast w przypadku dzieci powyżej siódmego roku życia, także one winny wyrazić wolę przyjęcia chrztu” – czytamy w dokumencie. Wyjaśniono, że „osoby wyznania prawosławnego mogą pełnić funkcję chrzestnego w Kościele katolickim, ale zawsze razem z chrzestnym katolikiem.

Zwrócono uwagę, że proboszcz nie ma uprawnień do pobłogosławienia małżeństwa dwojga niekatolików. „Gdy do kapłana katolickiego zgłosi się dwoje prawosławnych, wyrażających wolę zawarcia małżeństwa, o upoważnienie do pobłogosławienia tego małżeństwa należy zwrócić się do ordynariusza miejsca”.