Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2022 rok to ponad 11 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 17 projektów z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 11 061 000 zł oraz 8 projektów inwestycyjnych – zakup sprzętu informatycznego (48 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują blisko 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje od 1999 r. Głównym celem dotacji udzielanych przez Urząd Marszałkowski jest poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród beneficjentów znaleźli się Powiat Kamieński, który przebuduje drogę Mechowo – Wołowiec (1,4 mln dofinansowania) oraz Gmina Wolin, która otrzymała pieniądze na ponad kilometr drogi do gruntów rolnych w Ładzinie.