Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Korekta dotyczy zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego i wysokości przysługującego w tym przypadku dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Dodatek osłonowy jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować wzrost cen energii, gazu i żywności. Przyznawany jest w oparciu o kryterium dochodowe. Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać się będzie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Przyznany dodatek wypłaci wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  •  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  •  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  •  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.