Czy spowodowane jest tak rygorystyczne podejście w przyznawaniu dotacji? Dlaczego określono takie kryteria? – dopytują nasi Czytelnicy. – Wydaje mi się, że jest to duże utrudnienie dla osób które myślą o założeniu firmy, zwłaszcza młodych które nie dysponują na starcie gotówka – mówi jedna z naszych Czytelniczek. 

Jak ogólnie wiadomo  każdy urząd ustala swoje wewnętrzne kryteria przy przyznawaniu dotacji. Czym jest spowodowane to że w Kamieniu są one tak rygorystyczne? Podczas gdy w ościennych urzędach można część przeznaczyć na zakup towaru, remont, reklamę, sprzedaż internetowa w Kamieniu praktycznie można zakupić tylko środki trwałe (maszyny, urządzenia ewentualnie wyposażenie wnętrza). Wydaje mi się, że jest to duże utrudnienie dla osób które myślą o założeniu firmy, zwłaszcza młodych które nie dysponują na starcie gotówka.Być może jednak się mylę i kryteria są zaostrzone gdyż jest duża liczba osób ubiegających się ośrodki unijne – napisała jedna z naszych Czytelniczek.

O odpowiedź poprosiliśmy dyrektora PUP, panią Annę Kowalską.

– Rzeczywiście zainteresowanie wsparciem na otwarcie działalności gospodarczej jest duże. Przy przyznawaniu środków na działalność gospodarczą urząd pracy kieruje się ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także kryteriami przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Kryteria przyznawania środków na działalność gospodarczą przygotowuje urząd pracy, a zatwierdza Powiatowa Rada Rynku Pracy. Na rok 2019 kryteria te nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim – tłumaczy Anna Kowalska.

Osoby korzystające z tej formy pomocy z urzędu mają z tego tytułu dużo przywilejów. Ogromnym plusem jest to, że przyznane środki na działalność gospodarczą są bezzwrotne i wypłacane z góry bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Przy rozpatrywaniu wniosków bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność w kontekście lokalnego rynku. We wniosku przyszły przedsiębiorca określa wkład własny w firmę, który  w pewnym sensie dla urzędu jest sygnałem o zaangażowaniu się wnioskodawcy w przyszłą firmę. Jednak wiele działalności, które są otwierane przy wsparciu urzędu nie wymaga wkładu własnego – dodaje dyrektor PUP.

Osoba otrzymująca środki na działalność gospodarczą jest zobowiązana prowadzić ją przez 12 m-cy. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania jest obowiązana dokonać zwrotu środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku posiadane środki trwałe mogą zostać sprzedane przez przedsiębiorcę i stanowić zabezpieczenie pokrycia kosztów zwrotu. A w przypadku zakupu np. towaru nie daje takiej możliwości.

Przez zapisy w kryteriach przyznawania środków na działalność gospodarczą  mówiące o tym, na co nie można przeznaczyć otrzymanych środków urząd dba o dobro przede wszystkim przyszłych przedsiębiorców, którzy często  mają przy tym wiele wymagań, a nie liczą się z przyszłymi, ewentualnymi konsekwencjami nietrafionych pomysłów zawodowych. Urząd Pracy oceniając planowaną działalność i przyznając środki na nią, zakłada, że będzie ona prowadzona nie tylko przez wymagany czas, ale o wiele dłużej i będzie się rozwijała. Prawdą jest, że środki na działalność jest to forma wsparcia na osób bezrobotnych, która cieszy się dużym zainteresowaniem jednak nie każdy może taką pomoc otrzymać. Oprócz tego, że musi być osobą bezrobotną posiadającą II profil pomocy to powinna przygotować dobry biznes plan, posiadać doświadczenie i predyspozycje. Z tego względu, że przyznawane środki są środkami publicznymi wymagają  zabezpieczenia, którym w tym przypadku są poręczyciele spełniający odpowiednie kryteria dochodowe. Ww. forma wsparcia jest finansowana nie tylko z Funduszu Pracy, ale i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie już odgórnie narzucona jest grupa docelowa osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie. Niemniej jednak pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z każdym klientem urzędu indywidualnie prowadzą rozmowy i starają się pomóc oraz wskazać rozwiązanietłumaczy Anna Kowalska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.