Szanowni Mieszkańcy, dwanaście lat temu obdarzyli mnie Państwo po raz pierwszy swoim zaufaniem i wybrali na burmistrza Wolina. Wspominając tamten czas pamiętam jak różne od dzisiejszych były potrzeby mieszkańców naszego miasta i gminy. Przed naszą Gminą stało bardzo dużo wyzwań takich jak brak w poszczególnych sołectwach miejsc spotkań i integracji mieszkańców, bardzo słabo rozwinięta infrastruktura sportowa, brak placów zabaw dla dzieci, duża potrzeba doprowadzenia do poszczególnych miejscowości sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni oraz duża potrzeba remontów i budowy dróg. Istotnym problemem był brak rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej (sklepów dyskontowych z tanią żywnością i artykułami domowymi).

Dzisiaj możemy stwierdzić, że dużo z naszych życzeń i oczekiwań zostało zrealizowanych. W latach 2007-2017 zrealizowaliśmy inwestycje na łączną kwotę prawie 73 miliony złotych (72 851 323 zł).

Dużym wyzwaniem dla samorządu gminnego było wyrównanie szans rozwoju naszych dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkających na obszarach wiejskich, stworzenie możliwości integracji i samorozwoju. Pamiętamy przecież, że dwanaście lat temu zebrania sołeckie odbywały się również w wynajmowanym przez Gminę autobusie. Dzisiaj na 30 naszych sołectw w 26 miejscowościach mamy nowe lub zmodernizowane świetlice wiejskie. Obiekty te mają zaplecza kuchenne i nowoczesne systemy grzewcze. W większości z nich z powodzeniem organizowane są wydarzenia kulturalne, okolicznościowe i integracyjne.

Trafnym narzędziem finansowym oprócz realizacji Funduszu Sołeckiego okazał się Gminny Program Grantowy, z którego każde sołectwo mogło skorzystać. Były to dodatkowe środki finansowe z których skorzystały aktywne sołectwa.

Priorytetem był i jest rozwój naszych dzieci i młodzieży i dlatego wybudowaliśmy i doposażaliśmy place zabaw w Wolinie oraz w poszczególnych sołectwach. Zmodernizowaliśmy oraz rozbudowaliśmy nasze szkoły, wyposażyliśmy je w pracownie komputerowe, utworzyliśmy oddziały przedszkolne w Dargobądzu i Kołczewie, mamy już projekt nowego przedszkola, które powstanie w Wolinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i rodziców utworzyliśmy klasy sportowe, które budziły spore zainteresowanie w całym powiecie kamieńskim, a których sukcesy krajowe i zagraniczne napawają nas dumą.

Zawsze doceniałem zaangażowanie trenerów, młodych sportowców, prezesów sportowych organizacji pozarządowych, dlatego wsparcie klubów sportowych to jedno z kluczowych realizowanych zadań. Jedną z pierwszych decyzji podczas mojej pierwszej kadencji był zakup maty treningowej dla sekcji zapaśniczej UKS Albatros. Wtedy pierwsze kroki w tej dziedzinie sportu stawiały dzieci z naszych szkół, dzisiaj to już dorosłe osoby z medalami rangi krajowej i międzynarodowej.

Bez odpowiednich obiektów sportowych rozwój sportowy naszych mieszkańców byłby ograniczony, dlatego w mojej ocenie trafną decyzją była budowa kompleksu boisk sportowych Orlik, najpierw w Wolinie, następnie w Kołczewie a w kolejnych latach doposażenie ich w zewnętrzne siłownie. Zrealizowaliśmy również duże przedsięwzięcie jakim była modernizacja kompleksu lekkoatletycznego – Stadion Miejski w Wolinie. Obiekt ten ze starego, zniszczonego boiska został zmieniony w nowoczesny kompleks z bieżnią poliuretanową, na której dzisiaj można organizować zawody o randze wojewódzkiej i krajowej. Uzupełnieniem tej infrastruktury sportowej był oddany do użytku (obok szkoły podstawowej) Skatepark w Wolinie, bardzo często odwiedzany przez młodzież po godzinach lekcyjnych.

Nie można mówić o turystyce w Wolinie mając niezagospodarowane centrum miasta oraz nabrzeże, dlatego istotnym przedsięwzięciem była odbudowa Starego Miasta – pierwszego kwartału oraz uporządkowanie zaniedbanego dostępu do akwenu wodnego – Dziwny. Budowa basenu jachtowego i zaplecza w postaci Mariny pozwoliło Wolinowi stać się jednym ze znaczących  portów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Inwestycje te przyczyniły się również w znaczącym stopniu do poszerzania naszej wiedzy historycznej na temat Słowian i Wikingów. Powstała dzięki temu również publikacja pt. „W wolińskim porcie…”, a przedmioty odnalezione w miejscu w/w inwestycji stanowią dzisiaj eksponaty wolińskiego i szczecińskiego Muzeum Narodowego.

Ostatnie lata to również rozwój naszych obiektów kultury. Jako pierwszy w kwartale „Stare Miasto” powstał budynek nowoczesnej biblioteki. Od 2008 roku 3-krotnie rozbudowaliśmy Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, powiększając jego powierzchnię wystawienniczą o ok. 300%.

Naszym dużym sukcesem jest odbudowany zabytkowy „Dworek Woliński” oraz wykonane remonty ośrodków kultury. Trzeba zaznaczyć, że tych obiektów nie byłoby bez dofinansowania z Unii Europejskiej i wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, gdzie uzyskiwaliśmy wysokie dofinansowania.

Oprócz licznych inwestycji infrastrukturalnych zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym okresie otrzymały m.in. 11 samochodów ratowniczych, 3 operacyjne, 2 łodzie ratownicze, 4 zestawy ratownictwa technicznego. W ciągu trzech kadencji zainwestowano na ten cel ponad 5 mln. z budżetu gminy. Dodatkowo – wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi pozyskaliśmy ok. 3 mln zł środków zewnętrznych na zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego.

Do udanych działań podjętych w zakresie ochrony środowiska naturalnego był realizowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin. Od roku 2011 usunięto ponad 558 ton azbestu z 183 posesji.

W celu zaspokojenia dużych potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom – zakupiliśmy obiekty powojskowe w Chynowie, gdzie zainteresowani dokonali we własnych zakresie adaptacji i remont lokali, aby w finale stać się ich właścicielami.

Od początku realizacji tego programu przekazaliśmy na tych zasadach 17 nieruchomości lokalowych.

W sposób oczywisty nie są tu wymienione wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia, w których wszyscy mieliśmy udział i z których winniśmy być dumni. Za to serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Z uwagi na obszar naszej gminy oraz jej specyfikę do zrealizowania jest jeszcze bardzo dużo zadań takich jak m. in. poprawa stanu dróg, kontynuacja budowy sieci wod-kan, itp., i jestem przekonany, że następna Rada Miejska i Burmistrz tym zadaniom podołają.

Aby zobrazować Państwu skalę przeprowadzonych inwestycji w przeciągu poszczególnych lat przedstawiam Państwu zestawienie wydatków budżetowych z uwzględnieniem środków wykorzystanych w tym okresie wyłącznie na inwestycje:

Rok Wydatki budżetowe Inwestycje %
2007 r. 27 700 000 zł 3 462 000 zł 12,5
2008 r. 32 012 000 zł 5 630 000 zł 17,6
2009 r. 32 615 000 zł 5 203 000 zł 16,0
2010 r. 38 140 000 zł 7 158 000 zł 18,8
Ogółem : 130 467 000 zł 21 453 000 zł 16,4
2011 r. 37 360 000 zł 5 281 000 zł 14,1
2012 r. 42 110 000 zł 7 660 000 zł 18,2
2013 r. 46 555 000 zł 11 761 000 zł 25,3
2014 r. 48 800 000 zł 11 440 000 zł 23,4
2015 r. 44 239 000 zł 6 012 000 zł 13,6
2016 r. 49 020 401 zł 4 714 323 zł 9,62
2017 r. 53 222 000 zł 4 530 000 zł 8,5
Ogółem : 268 084 401 zł 51 398 323 zł 19,17

INWESTYCJE RAZEM

w latach 2007-2017

72 851 323 zł

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Informatorze Burmistrza i Rady Miejskiej w Wolinie:

Pobierz Informator

źródło:
UM w Wolinie