Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Wysockiego 3 w Kamieniu Pomorskim. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Kandydat musi być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał:
 1. a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. U. z 2021 r., poz. 289, ze zm.);
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  • posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
   • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, oraz
   • spełnia wymagania określone w punkcie pkt 1, ppkt 2-11.
    1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
   1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również:
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 11. 1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2022 r.  do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorski ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski – w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a” (podać nazwę i adres placówki)