Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC) w godzinach podanych w powyższym wykazie dla poszczególnych działek.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wyżej wskazanej wysokości (10% ceny wywoławczej) przelewem na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Golczewie, najpóźniej do dnia 6 maja 2022 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu.

Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępuje/ją do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać:
„Wadium – sprzedaż działki nr …… w obrębie ……………………… – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu”.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 5 maja 2022 r. przedłożyć komisji przetargowej:
• w przypadku osób fizycznych – ważny dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem kupna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód wpłaty wadium, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz znajomości stanu faktycznego przedmiotu przetargu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikacji danych w informacji dotyczącej wyniku przetargu oraz oświadczenie dotyczące danych do zwrotu wadium.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na podstawie złożonego oświadczenia przez wpłacającego.

5. Cena brutto – wartość nieruchomości, wynikająca z przetargu musi być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego i nie podlega rozłożeniu na raty.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kamieńskiego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie i okazanie granic nabywca zleci na własny koszt. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

8. Burmistrz Golczewa może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 17, pod nr tel. 91 32 25 139.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres co najmniej 30 dni, tj. od 28 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r., umieszczenie na stronie internetowej: www.bip.golczewo.pl oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.