cof

Burmistrz Dziwnowa ogłasza nabór kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Od kandydatów wymaga się m.in. minimum średniego wykształcenia, odpowiedniego wieku, nienagannej opinii, sprawności fizycznej oraz prawa jazdy.

Od kandydatów wymaga się posiadania obywatelstwa Polskiego, minimum 21 lat, pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenia minimum średniego lub średniego branżowego, nienagannej opinii, sprawności pod względem fizycznym i psychicznym, uregulowanego stosunku do służby wojskowej oraz prawa jazdy.

Jako wymagania dodatkowe wskazano wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, znajomość ustawy o strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego, mile widziane posiadanie świadectwa ukończonego szkolenia podstawowego strażników gminnych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko aplikant/strażnik Straży Miejskiej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5 w terminie do dnia 14.07.2023 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego).