V Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za nami. Z racji głosowań nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (za rok 2023) oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla burmistrza Dziwnowa, miała wagę szczególną.

Cykl głosowań poprzedziło zreferowanie działań i aktywności prowadzonych pomiędzy sesjami przez Piotra Sokoła (przewodniczącego Rady Miejskiej) i Grzegorza Jóźwiaka (burmistrza Dziwnowa), który odnosząc się do RAPORTU O STANIE GMINY DZIWNÓW ZA ROK 2023, uzupełnił swoją wypowiedź podsumowaniem sytuacji gminy w I półroczu 2024 roku oraz przygotowaniami do sezonu letniego.

Jak podkreślił, miniony rok (2023) był dla gminy niezwykle pracowity. Zrealizowano w jego czasie szereg ważnych inwestycji, podjęto także działania mające na celu pozyskanie środków na kolejne, a wszystko to przy zachowaniu dbałości o dyscyplinę i równowagę budżetową. W podobnym tonie wypowiedziała się też Skarbnik Gminy – Grażyna Madońska, która przybliżyła stan finansów gminy w przedmiotowym okresie (rok 2023), a także przedstawiła pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która każdego roku opiniuje nie tylko stan finansów gminy, ale też zasadność podejmowanych wydatków. Głos zabrał także zastępca burmistrza Dziwnowa – Łukasz Dzioch, który referując stan aktualnie realizowanych inwestycji na terenie gminy, nawiązał też do tych, które mają się zacząć w II połowie roku.

W części poświęconej dyskusji nie zabrakło pytań ze strony radnych, które nawiązując do Raportu o Stanie Gminy Dziwnów, odnosiły się do kolejnych działań inwestycyjnych, a także zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. W tym kontekście mówiono o ujęciu wody, monitoringu, modernizacji zejść na plażę (dostosowując je do potrzeb służb ratowniczych oraz osób niepełnosprawnych), budowie boiska szkolnego oraz obronie cywilnej.

Po wystąpieniach przyszedł czas na głosowania, w których Rada Miejska w Dziwnowie, podjęła decyzję w sprawie udzielenia Grzegorzowi Jóźwiakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonanego w 2023 roku budżetu.