Na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro. To środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji strategii – kluczowych dokumentów na podstawie których udzielane będzie wsparcie na konkretne inwestycje i projekty.

– Dzisiaj ważny dzień dla środowisk obszarów wiejskich. Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. Z inicjatywą Leader i Lokalnymi Grupami Działania współpracujemy już po raz czwarty. Najpierw był Leader+ kiedy te grupy się formowały, później była pierwsza perspektywa unijna, druga, a teraz rozpoczynamy trzecią w której dla LGD przeznaczamy ponad 50 mln euro – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

– Priorytetowym celem funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój, włączając w to także obszary wiejskie. W nowym okresie programowania mamy trzynaście Lokalnych Grup Działania, działających w różnych częściach naszego regionu – dodał wicemarszałek Rafał Rosiński.

W tej perspektywie unijnej dla obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro.

Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki; rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych; przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi; poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej; ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi; wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego czy wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne będą już lokalne grupy działania.

Wdrażanych będzie 13 strategii, każda dla innego obszaru województwa. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców (obszar działania poszczególnych grup na załączonej mapce w galerii zdjęć).

Lista lokalnych strategii rozwoju i środki na ich realizację:

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (WPR 2023-2027: 2 500 000, FEPZ 2021-2027 – 2 045 966)

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” (WPR 2023-2027: 3 750 000, FEPZ 2021-2027: 3 281 077)

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 180 956)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 068 084)

Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: 1 414 594)
Stowarzyszenie LGD DOBRE GMINY (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: 1 226 294)

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-20207: 1 053 830)

Centrum Inicjatyw Wiejskich (WPR 2023-2027: 1 250 000, FEPZ 202-2027: 817 285)

Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju (WPR 2023-2027: 2 000 000, FEPZ 2021-2027: 1 516 852)

Stowarzyszenie  Lokalnej Grupy Działania  „Siła w  Grupie” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 169 042)

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: FEPZ 2021-2027: 1 370 084)

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM (WPR 2023-2027: 1 250 000, FEPZ 2021-2027: 850 378)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania (WPR 2023-2027: 3 500 000, FEPZ 2021-2027: 3 005 552).

Wysokość środków z dwóch funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, kwoty w EUR.

– Na obszarze województwa działamy z Urzędem Marszałkowskim wspólnie, pod tym samym szyldem dla dobra społeczności lokalnej, już prawie od 20 lat. Ta współpraca jest wzorcowa za co serdecznie dziękuję marszałkowi województwa. Inicjatywy realizowane w ramach Leadera to małe projekty, ale bardzo cieszą, bo docierają do najdrobniejszej części naszego społeczeństwa. Było ich bardzo dużo, ale warto wyróżnić te działania, które wspierają przedsiębiorczość. W ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej  utworzyliśmy dużą ilość nowych miejsc pracy. LGD budują społeczeństwo obywatelskie. Spotkania z mieszkańcami to obraz tego, co chce społeczeństwo. Ten obraz wpisujemy do lokalnej strategii rozwoju, przekazujemy do samorządu i wspólnie opracowujemy szczegóły. Dzisiejsze spotkanie to efekt tych konsultacji społecznych i początek dobrej, kolejnej współpracy z Samorządem Województwa – informował Prezydent Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego Ireneusz Kostka.

Do tej pory, w ramach dwóch perspektyw finansowych UE 2007-2013 i 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, do zachodniopomorskich obszarów wiejskich trafiło łącznie blisko 300 mln zł. Podpisano 2826 umów o przyznanie pomocy. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy dzięki przyznanemu wsparciu powstało 535 nowych przedsiębiorstw, 835 miejsc pracy, 392 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 199 takich obiektów zostało zmodernizowanych. Możliwy był rozwój 173 przedsiębiorstw, zorganizowano 492 szkolenia, 51 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz zorganizowano 398 wydarzeń.