Członkowie Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego podjęli decyzję o sformalizowaniu współpracy i realizacji zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju w celu niwelowania jego wewnętrznego zróżnicowania. Najważniejsze wspólne cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zostaną określone w dokumencie strategii ZIT. Celem partnerstwa jest wypracowanie wspólnych projektów, które będą oddziaływać na obszar wykraczający poza granice terytorialne gminy realizacją projektu lub jego oddziaływaniem, w różnych obszarach tematycznych.

ZIT mają pomóc m.in. w: usprawnieniu transportu, likwidacji skutków degradacji obszarów miejskich, poprawie stanu środowiska naturalnego, polepszeniu bilansu energetycznego, podniesieniu innowacyjności oraz atrakcyjności i jakości usług danego obszaru. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach ZITu będą miały charakter lokalny, bo będą realizowane w gminie, ale oddziaływanie zrealizowanych projektów będzie ponadlokalne. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ZITu to są ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, które będą przebiegały przez kilka gmin czy inwestycje w działania proekologiczne jak termomodernizacje obiektów publicznych lub działania w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu. To tylko przykładowe projekty, a pomysłów na projekty z pewnością będzie dużo więcej.

Wdrożenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Kamieńskiego i wykorzystania potencjału współpracy jednostek samorządu terytorialnego powiatu kamieńskiego i gmin Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno i Wolin.

Samorząd województwa zachodniopomorskiego realizuje instrument ZIT, w bieżącej perspektywie finansowej 2021-2027, w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF) takich jak MOF powiatu kamieńskiego, dla którego w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę 9,0 mln EURO.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim
Fot. Krzysztof Zawiliński