Burmistrz Dziwnowa zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały, która dotyczy wykazu kąpielisk w Gminie Dziwnów. Ewentualne zmiany w przedmiotowym projekcie, należy składać w formie pisemnej do dnia 30 stycznia 2024 roku (pokój numer 8 w Urzędzie Miejskim, Dziwnów, ul. Szosowa 5 lub drogą elektroniczną na adres: oc@dziwnow.pl).

Organem właściwym do wydania opinii do projektu uchwały jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim i Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wszyscy zainteresowani moją możliwość:

1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, przy ulicy Szosowej 5, w pokoju nr 8;

2. Składania uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały (zgodnie z art.37 ust.10 ustawy Prawo Wodne – w przedmiocie uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy (lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy) w terminie do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi i propozycje zmian projektu uchwały można składać w formie pisemnej w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, przy ulicy Szosowej 5 oraz pocztą elektroniczną na adres oc@dziwnow.pl;

3. Złożone uwagi i propozycje zmian projektu uchwały zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Dziwnowa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie www.bip.dziwnow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Dziwnów www.dziwnow.pl

Informację wywiesza się na okres 21 dni. Pełna treść projektu uchwały, włącznie z mapkami są dostępne w linku (plik PDF): OGŁOSZENIE I PROJEKT UCHWAŁY – KĄPIELISKA 2024