Burmistrza Wolina informuje, iż w związku z Zarządzeniem w sprawie określenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Wolin ustala Organizację i porządek pracy w Urzędzie Miejskim w Wolinie w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów.

1. Podstawową formą komunikowania się interesantów z Urzędem Miejskim w Wolinie jest droga e-mail, e-PUAP i telefoniczna. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bip.gminawolin.pl

2. Wizyty osobiste interesantów w Urzędzie Miejskim odbywają się wyłącznie w celu załatwienia pilnych spraw, określonych. rozporządzeniem Rady Ministrów tj.:
a) rejestracji stanu cywilnego;
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
c) pomocy społecznej;
d) świadczenia usług komunalnych;
e) decyzji o warunkach zabudowy;
f) ochrony środowiska;
g) korzystania z wód;
h) zajęcie pasa drogowego.

3. Wizyty osobiste interesantów odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie w Biurze Obsługi Interesanta pod nr tel. 512 339 035 lub bezpośrednio u pracownika urzędu – wykaz telefonów jest zamieszczony na stronie: www.bip.gminawolin.pl.

4. Interesanci umówieni telefonicznie są przyjmowani przez pracowników urzędu pojedynczo przy stanowisku obsługi interesantów ustawionym bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do urzędu, wyposażonym w przezroczystą przesłonę i środki do dezynfekcji dłoni. Pracownik przyjmujący interesanta ma założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.

5. Interesant przed wejściem do urzędu na umówione z pracownikiem spotkanie musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zdezynfekować dłonie.

6. Wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków