Od 1 kwietnia 2022 r. następuje zmiana stawki za odpady komunalne w Gminie Golczewo. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru na terenie gminy, z drugiej zaś nie może stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.

Uchwała Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma zatem charakteru uznaniowego – jest związana z  ściśle określonymi przepisami prawa i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  w Gminie Golczewo w 2021 roku wyniosły 1.589.837,87 zł, zaś dochód z opłat mieszkańców kształtował się na poziomie 1.389.135,18 zł. Dopłata Gminy wyniosła 200.702,69 zł, z czego 90.659,39 zł zostało pokryte nadwyżką, która powstała w 2020 r. między pozyskanymi dochodami z opłat za śmieci wpłaconych przez mieszkańców, a wydatkami poniesionymi na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do zbilansowania systemu zabrakło 110.043,30 zł.

Obecna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 24,00 zł od osoby nie pokrywa w całości wszystkich kosztów funkcjonowania tego systemu. Przeprowadzona analiza finansowa, przy założeniu, że ilość odpadów w 2022 roku będzie taka sama jak w roku 2021 oraz ceny za zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych nie będą już w tym roku rosnąć wykazała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie samo bilansowania przy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 30,00 zł od osoby. Nadal zostanie utrzymana ulga z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania odpadów biodegradowalnych, która od 01.04.2022 r. będzie zwiększona do wysokości 3,00 zł od osoby.

Z problemem organizowania i finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi borykają się wszystkie gminy w Polsce, a dotkliwie odczuwają wszyscy mieszkańcy płacąc wysokie rachunki za te usługi. Wpływ na cenę wywozu śmieci mają przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy to rosnące koszty zagospodarowania odpadów przez regionalne instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych. Drugim czynnikiem wpływającym na cenę wywozu śmieci to koszt odbierania i transportu odpadów, który systematycznie z roku na rok rośnie. W roku 2022 jest o ponad 20 procent wyższy niż w roku poprzednim, natomiast aż 66 procent wyższy w stosunku do roku 2020. Wynika to przede wszystkim z rosnących cen paliw, wzrostu kosztów płac oraz kosztów administracyjnych niezależnych od samorządu.

Wszystkie nasze kroki poczynione w ostatnim czasie: uszczelnienie systemu w celu wyeliminowania nieuczciwych i nieprawdziwych deklaracji, systematyczne zmniejszanie stanu zaległości, kontrola deklaracji pod kątem prawdziwości zawartych w niej danych, kontrola jakości segregowania odpadów, mają na celu ograniczenie kosztów wywozu śmieci. Niestety sytuacja większości samorządów jest podobna a stawki obowiązujące od 1 kwietnia w Gminie Golczewo są podobne do stawek w okolicznych gminach.

źródło:
UM w Golczewie