Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet w Zachodniopomorskiem. Mieszkańcy gminy Resko złożyli prawie 97% zeznań elektronicznie. Jak co roku, Administracji Skarbowej w Szczecinie monitoruje proces składania zeznań PIT przez podatników z województwa zachodniopomorskiego. Monitoringiem objęto zeznania PIT-36, 36L, 37, 38 i 39.

Po zakończeniu drugiego miesiąca akcji PIT ustaliliśmy nieznaczny spadek względem stycznia. Nadal jednak mamy znaczny wzrost liczby zeznań elektronicznych w porównaniu do roku ubiegłego. Zeznanie przez Internet w tym roku złożyło już 67,96%  (w roku ubiegłym 54,85%). Następny ranking ogłosimy po zebraniu danych za marzec 2018 r.

Poniżej przykładowe błędy, jakie mogą popełniać podatnicy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT:

 1.      Brak podpisu(ów) podatnika/małżonka na zeznaniu podatkowym.

Jego brak to jeden z najpoważniejszych, ale też najczęściej popełnianych błędów. Podpis potwierdza prawdziwość danych zawartych w składanym zeznaniu. Problem obowiązku złożenia podpisu(ów) nie istnieje, gdy składamy zeznanie elektronicznie.

Deklaracja, która trafi do urzędu skarbowego bez podpisu uprawnionej osoby, traktowana jest tak jakby nie została złożona. Konsekwencje tego uchybienia mogą być poważne, gdy zostanie ono wykryte po upływie terminu dostarczenia rozliczenia.

 1.      Błędny identyfikator podatkowy.

W pierwszej pozycji (lub w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków –
w pierwszych dwóch pozycjach) zeznania PIT zawsze należy wskazać identyfikator podatkowy osoby fizycznej składającej zeznanie PIT. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. W innym przypadku numerem NIP.

 1.      Złożenie zeznania na błędnym formularzu.

Zeznania PIT powinny być składane na aktualnie obowiązujących formularzach ogłoszonych przez Ministra Finansów.

 1.      Zła kolejność małżonków.

Małżonkowie składający wspólne zeznanie PIT mają swobodę w wyborze, który z nich zostanie w zeznaniu wskazany jako podatnik, a który jako małżonek podatnika. Po dokonaniu wyboru kolejności małżonkowie muszą ją stosować w dalszej części zeznania.

 1.      Brak oznaczenia celu złożenia zeznania.

Osoby fizyczne składające zeznania PIT powinny zaznaczyć, w jakim celu jest składany formularz, tj. czy celem jest złożenie zeznania, czy korekta zeznania.

 1.      Brak zaznaczenia wybranego sposobu opodatkowania.

Prawidłowe wskazanie wyboru sposobu opodatkowania ma istotne znaczenie przy wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków lub dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

 1.      Niewłaściwy adres.

W zeznaniach PIT osoby fizyczne obowiązane są wskazywać swój aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. Zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

 1.      Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych.

Nieuwaga przy przenoszeniu danych z informacji: PIT-11, PIT-11A lub PIT-40, PIT-40A,
w trakcie wypełniania zeznania PIT, powoduje wskazanie nieprawidłowo obliczonego dochodu i podatku.

 1.      Błędy w zaokrąglaniu kwot.

Część kwot wykazywanych w zeznaniach PIT zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Błędem jest np.:

 1. a)     niezaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu,
 2. b)     nieprawidłowe dokonywanie zaokrągleń kwot,
 3. c)      zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.
 4.  Pomyłki w wykazywaniu zaliczek.

Wypełniając zeznania podatkowe, należy zwrócić uwagę, kiedy formularz wymaga wykazania zaliczek należnych za rok podatkowych, a kiedy formularz wymaga wykazania zaliczek wpłaconych. Zdarza się, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały wpłacone, a w konsekwencji kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy. W takim przypadkach wykazanie tych samych kwot w pozycjach dotyczących zaliczek należnych oraz zapłaconych stanowi błąd.

 1.  Brak załączników do zeznania lub informacji o nich.

Podatnicy obowiązani są składać zeznania podatkowe wraz z załącznikami (najczęściej są to informacje PIT/O oraz PIT/D). Niezałączenie ich lub umieszczenie niewłaściwej informacji o liczbie złożonych załączników (np. w części L zeznania PIT-37 za 2017 r.) stanowi błąd.

 1.  Pomijanie małżonka w załącznikach.

Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń muszą pamiętać o wpisywaniu w załącznikach, w których wykazują odliczenia, odpowiednich danych małżonka. Jeżeli w częściach B1 i B2 formularza PIT-37 wpisane zostały dane małżonków, powinny one również być wskazywane w odpowiednich częściach załączników, np. w częściach A1 i A2 formularza PIT/D.

 1.  Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy.

Osoby fizyczne składające zeznania PIT muszą pamiętać o prawidłowym obliczeniu podatku, dotyczy to w szczególności obliczania podatku od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej. Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem muszą pamiętać o podzieleniu dochodu na połowę, a następnie pomnożeniu podatku przez dwa.

 1.  Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz OPP.

Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz ewentualnie uzupełnić o cel szczegółowy. Wysyłając zeznanie elektronicznie system sam obliczy należną kwotę.

 1.  Błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych.

Należy mieć na uwadze, by poza prawidłowym wypełnieniem formularzy zeznań podatkowych upewnić się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobrać tzw. UPO – urzędowe potwierdzenie odbioru, które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej