Poniżej prezentujemy naczęściej zadawane pytania (i związane z nimi odpowiedzi), dotyczące zbiórki odpadów komunalnych. Całość znajduje się także w pliku PDF, który można skopiować z linka: PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Czy od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie stawka za odbiór odpadów komunalnych ?

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczone od zużytej wody nie uległy zmianie. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7,00 zł miesięcznie od 1 mzużytej wody z danej nieruchomości, a gdy nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty wyniesie 21,00 zł miesięcznie od 1 mzużytej wody z danej nieruchomości.

2. Kto powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki/worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych ?

Mówiąc krótko: właściciel nieruchomości, ale często w ich imieniu działają zarządcy wspólnot czy dzierżawcy terenu. Niemniej jednak należy pamiętać, że to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania wszystkich odpadów komunalnych na własny koszt oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. W czym należy zbierać odpady komunalne ?

–       zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach w kolorze czarnym,

–       odpady ulegające biodegradacji „BIO” należy zbierać w pojemnikach w kolorze brązowym,

–       papier należy zbierać w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim,

–       drobne metale i tworzywa sztuczne należy zbierać w pojemnikach lub w workach w kolorze żółtym,

–       szkło należy zbierać w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym.

4. Dlaczego od 01 stycznia 2022 roku odpady „BIO” będą zbierane tylko w pojemnikach ?

Nieprawidłowym postępowaniem jest wyrzucanie bioodpadów zapakowanych w zwykłe worki foliowe i siatki ze sklepu. Powoduje to pogorszenie jakości gromadzonych odpadów, ich gnicie, co w konsekwencji stwarza problemy z ich dalszym zagospodarowaniem. Worki które były do tej pory wykorzystywane do zbieranie BIO nie ulegają rozkładowi a reklamowane worki biodegradowalne nie nadają się do kompostowania. Gmina planuje budowę kompostowni co pozwoli obniżyć koszty transportu i zagospodarowania tych odpadów. Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji w workach spowodowałoby zwiększenie kosztów m.in. o zatrudnienie dodatkowych pracowników którzy rozcinaliby worki. Obecnie Gmina oddając „BIO” odpady na składowisko ponosi opłatę w wysokości 226,80 zł (brutto) za tonę oddanych odpadów. Z Gminy Dziwnów średnio oddawanych jest około 550 ton odpadów BIO rocznie co oznacza że za gospodarowanie tych odpadów na składowisku musimy zapłacić ponad 124 000 zł. Worki na BIO odpady niejednokrotnie rozrywają się przez ostre konary lub są rozrywane przez zwierzęta, co powoduje zaśmiecanie terenu wokół i powoduje problem z wrzuceniem tego do „śmieciarki”. Bardzo często ciężar odpadów w workach uniemożliwia ich właściwy odbiór.

WAŻNE: Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.

5. Dlaczego tak mocny nacisk jest teraz na odpady „BIO” ?

Wynika to z analizy ilości odpadów zmieszanych, które trafiają do naszego sytemu. Proszę w domu zrobić prosty test. Proszę rzetelnie wyrzucać do pojemnika na odpady BIO to co tam powinno trafić, a okaże się, że odpadów zmieszanych jest o połowę mniej. Oczywiście powinniśmy tak segregować wszyscy, bo tak nakazuje prawo, ale z danych ilościowych wynika, że nie wszyscy tak robimy. Pamiętajmy, że segregowanie to nie tylko obowiązek prawny, ale zrobimy coś dla środowiska, a jak nie dla środowiska to dla własnych portfeli, bo przecież odpady BIO są tańsze na składowisku niż odpady zmieszane.

6. Dlaczego pojemniki będą kodowane ?

Konieczność zamontowania kodów paskowych na pojemnikach, wynika z realizacji rozstrzygniętego już postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy oraz ma na celu usprawnienie systemu i sprawienie, by jakość usług stała na jeszcze wyższym poziomie, przez co zwiększy się kontrola nad odpadami.  To oznakowanie ma na celu przekazanie informacji dotyczących częstotliwości, rodzaju oddawanych odpadów, lokalizacji tego pojemnika, czyli dokładnego adresu. Dzięki tym informacjom można sprawdzić czy odpady zostały odebrane w terminie i czy śmieci zostały posegregowane.

System ma też wyeliminować proceder korzystania z niezgłoszonych pojemników, co miało miejsce w przypadku nieuczciwych przedsiębiorców – ich opłata jest zależna bowiem od wielkości i ilości pojemników. Taka nieuczciwość powoduje, że śmieci trafiają do sytemu i są ponoszone koszty, ale nikt za te śmieci nie płaci.

Cały system będzie też pozwalał na zapis wizualny procesu odbioru odpadów poprzez system kamer oraz będzie możliwość sporządzenia notatki dokonanej przez odbierającego odpady w czasie. Będzie to pomocne w sytuacjach, gdy ktoś skarży się na brak odebrania śmieci. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że winna jest firma wywożąca śmieci, ale w większości przypadków wina leży jednak po stronie mieszkańców, którzy np. nie wystawiają pojemników w terminie czy wystawiają te niewłaściwe (niezgodnie z harmonogramem), to wszystko będzie odnotowywane w systemie.

7. Dlaczego worki na odpady segregowane nie będą już wydawane bezpłatnie ?

Należy zacząć od prostej informacji. Wszystkie koszty funkcjonowania systemu są pokrywane z opłat mieszkańców. Dostarczanie pojemników na odpady czy worków, częstotliwość wywozu i każda inna usługa muszą zostać pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami. Aby utrzymać stawkę 7,00 zł za wywóz odpadów należało zrezygnować z części usługi. Jak się okazało koszt zakupu worków na cały rok funkcjonowania systemu to kwota ponad 200 000 zł. Ilość wydawanych worków rosła z roku na rok, a nie rosła ilość odpadów segregowanych. Niestety w całości kwota za wydawane worki musi znaleźć się w cenie usługi, którą przypominamy, ponoszą mieszkańcy. Darmowe wydawanie worków, niejednokrotnie jest nadużywane i wykorzystywane do innych celów np. pakowanie odzieży, tekstyliów lub innych rzeczy. Do dnia dzisiejszego znajdujemy worki firm poprzednich operatorów wywozu odpadów z Kamienia Pomorskiego i Gryfic. Tutaj znów nieuczciwi wykorzystywali system dla własnych korzyści, a płacił za to mieszkaniec.

W przypadku zakupienia worków przez właścicieli posesji będą one odpowiednio wykorzystane i w ilości, które faktycznie będą potrzebne.

8. Co w przypadku gdy odpady BIO nie mieszczą się w zadeklarowanym pojemniku ?

Wielkość pojemnika (np. 120L, 240L, 1100L) powinna być dostosowana do potrzeb oraz ilości wytwarzanych odpadów. W wyjątkowych sytuacjach nadwyżkę BIO odpadów będzie można oddać w innym pojemniku, który zostanie odnotowany odpowiednią notatką przez pracownika  firmy odbierającej odpady.

9. Czy jeżeli na odpady segregowane (plastik, szkło, papier) zakupię sobie pojemnik, a w przypadku „nadwyżki” wystawię jeszcze worki, to czy zostaną one zabrane ?

Odpady segregowane (plastik, szkło i papier) nadal będzie można zbierać w pojemnikach lub w workach. To od właściciela nieruchomości będzie zależeć w czym chce zbierać i oddawać odpady. Nie mniej jednak jeżeli odpady segregowane nie zmieszczą się w pojemniku i zostaną dołożone jeszcze worki one również bez żadnego problemu zostaną zabrane (dotyczy to tylko worków z papierem, szkłem i plastikami).

10. Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania ?

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać np. nie wyrzucajmy do śmieci zmieszanych w połowie pełnego słoika z dżemem. Zawartość słoika wyrzucamy do zmieszanych odpadów komunalnych, słoik do szkła, nakrętkę (wieczko) do metali i tworzyw sztucznych, tak samo postępujemy z wszelkiego rodzaju pojemnikami spożywczymi np. opakowaniami po jogurtach, serkach, śmietanie, opakowaniami po kapuście, śledziach, sałatkach, pastach.

11. Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych ?

Zaznaczyć należy, że za śmieci płacimy „my” – mieszkańcy, właściciele posesji. To nie gmina płaci, ona jest tylko operatorem. Zachowanie każdego z nas, to pozytywne (segregowanie) i negatywnie (niesegregowanie), wpływają na cenę odbioru odpadów. Korzyści jakie ma każdy mieszkaniec z selektywnego zbierania odpadów komunalnych można podzielić na:

Ekonomiczne: Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Wniosek jest prosty im więcej wysegregujesz tym mniej zapłacisz. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin.

Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie oznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie. Większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą.

Etyczne: Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

12. Czy plastikowe butelki powinny być przed wyrzuceniem zgniecione oraz odkręcone ?

Odpady opakowaniowe, w tym butelki plastikowe, należy trwale zgnieść! Trzeba pamiętać, że zakręcone butelki plastikowe nie zostaną zgniecione w śmieciarce, a więc śmieciarka będzie woziła „powietrze”, za które wszyscy płacimy. Najlepiej wyrzucać oddzielnie zgniecioną butelkę i oddzielnie zakrętki, ponieważ są one odzyskiwane w innych procesach technologicznych. W związku z tym, że plastikowe nakrętki zbierane są w celach charytatywnych można też przekazać je na taki właśnie cel. Na terenie Gminy Dziwnów w każdej miejscowości (Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin) znajdują się pojemniki na zbiórkę tychże nakrętek.

13. Co w przypadku, gdy nie będę segregował odpadów komunalnych ?

Niestety w takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą, zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny, czyli 21,00 zł miesięcznie od 1 mzużytej wody z danej nieruchomości. Takie kary są potrzebne dla mobilizowania segregacji odpadów i wynikają z przyjętych zobowiązań ustawowych osiągania odpowiedniego poziomu recyklingu.

14. Czy pracownicy z firmy odbierającej od nas odpady mają prawo sprawdzać zawartość naszych pojemników czy też worków ?

Od momentu, gdy firma odbierze pojemnik/worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nauczymy się prawidłowych nawyków.

15.  Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku, sokach, jogurtach itp. ?

Do pojemnika/worka (żółtego) na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

16.  Co to jest PSZOK ?

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem składowania posegregowanych odpadów, a nie „wysypiskiem”. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Gminę Dziwnów. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków, ul. Wolińska w Międzywodziu. PSZOK – jest otwarty:

 • od 01.06 do 30.09 w każdy poniedziałek i piątek oraz pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800 – 1600
 • od 01.10 do 31.05 w każdy wtorek i pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800 – 1600

Do PSZOK-u przyjmowane są m.in. następujące frakcje odpadów:

a)     szkło oraz opakowania szklane,

b)     papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

c)     tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

d)     kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f)      zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów),

g)     tekstylia i odzież.

Oddanie odpadów jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami w celu wstępnej weryfikacji oraz zgłoszenia ilości i rodzajów odpadów. Załadunek, transport i rozładunek odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Więcej informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, tel. 91 38 14 063 lub 506 211 890.

17. Jakie odpady należy wrzucać do pojemników na odpady „BIO” ?

Do brązowych pojemników – odpady biodegradowalne –  należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki i ogryzki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców itp.);
 • łupiny orzechów;
 • kwiaty (bez donic i ziemi: kwiaty cięte i doniczkowe);
 • ściętą trawę, chwasty, gałązki drzew i krzewów);
 • liście;
 • trociny i korę drzew;
 • resztki ugotowanych warzyw;
 • skorupki jajek;
 • fusy po kawie, herbacie (bez torebeczek);
 • stary chleb, ciasta, drożdżówki.

WAŻNE: do pojemników nie wrzucamy resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego np. mięsa, kości jak również przetworzonego pożywienia np. zupy itp.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odpady gastronomiczne (resztki pokonsumpcyjne) zaliczane są do kategorii 3. Odpady te nie mogą trafiać do żadnej z frakcji czyli ani do zmieszanych odpadów ani do odpadów BIO. W świetle prawa wytwórca takich odpadów jest zobowiązany do regularnego przekazywania ich specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.

18. Czy możemy wrzucać BIO odpady do pojemnika w woreczkach foliowych lub workach z napisem „biodegradowalne” ?

Nieprawidłowym postępowaniem jest wyrzucanie bioodpadów zapakowanych w zwykłe worki foliowe, siatki ze sklepu lub worki biodegradowalne. Powoduje to pogorszenie jakości gromadzonych odpadów, ich gnicie, co w konsekwencji stwarza problemy z ich dalszym zagospodarowaniem. Bioodpady przed wrzuceniem do pojemnika możemy gromadzić w specjalnych kompostowalnych workach, które nie będą powodowały pogorszenia jakości zebranych w nich odpadów. Jeżeli odpady BIO będą wrzucane do pojemnika w innych workach niż z nadrukiem „kompostowalny” nie będą od Państwa odebrane, wówczas poprawnym zachowaniem będzie wrzucanie bioodpadów luzem do brązowego pojemnika.

Do gromadzenia bioodpadów rekomenduje się specjalne brązowe pojemniki z otworami wentylacyjnymi w ściankach i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków spowalniane jest gnicie odpadów, a co za tym idzie, powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, zastosowanie pojemników z rusztem wpływa na zmniejszenie objętości gromadzonych w nich odpadów.

19. Dlaczego artykuły z dopiskiem „biodegradowalne” nie powinny znaleźć się w pojemniku na BIO odpady ?

Produkty biodegradowalne nie oznacza, że są produktami kompostowalnymi. Produkty biodegradowalne nie nadają się do kompostowania, a więc nie można ich wrzucać do odpadów BIO.

20. Co to są worki/produkty kompostowalne ?

Kompostowalne worki mogą razem z bioodpadkami stworzyć wartościowy kompost, który później można wykorzystać do nawożenia ziemi. Worki kompostowalne są właściwe, ponieważ rozkładają się z innymi odpadkami i nie zaburzają procesu kompostowania. Dlatego w workach kompostowalnych można wyrzucić opady BIO.

Joanna Ciszczyk
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami