Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim zawiadamia o zwołaniu walnego zgromadzenia członków, które odbędzie się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 16.30 w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim. To pierwsze spotkanie z członkami spółdzielni, od czasu słynnych problemów z wymiarem sprawiedliwości, w jakie popadła członkini zarządu spółdzielni. 

W porządku obraz odnajdziemy m.in. przyjęcia sprawozdań za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Zarządu. Członkowie zdecydują także o absolutorium dla Prezesa i członków Zarządu oraz oznaczeniu najwyższej kwoty zobowiązań, jaką Zarząd będzie mógł zaciągnąć do 30 czerwca 2020 roku.

Zebranie będzie o tyle ciekawe, że jednym z członków Zarządu ubiegający się o absolutorium boryka się z postawionym zarzutem utworzenia sztucznego stanowiska dla swojej córki. Sprawą zajmuje się Sąd. Oprócz prowadzonej sprawy, w zainteresowaniu prokuratury są jeszcze dwa inne aspekty związane ze spółdzielnią. Pierwszy dotyczy składania fałszywych zeznań w sprawie dokumentacji pracowniczej, drugi nadużycia uprawnień przez główną księgową.