Powoli zbliżają się terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych. W każdej gminie postępowanie rekrutacyjne ma indywidualny charakter. Gmina Golczewo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, publikuje najważniejsze informacje związane z tym procesem.

Ważne – informacja z 9.02.2018

Wychodząc naprzeciw sprawnemu przyjmowaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za spełnienie miejsca ich złożenia dopuszcza się:

>> w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – gabinet dyrektora Szkoły,

>> w Przedszkolu Publicznym im. Źródełko w Golczewie – sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Informacja o takim rozwiązaniu organizacyjnym winna być podana do publicznej wiadomości w miejscu ogólnodostępnym w każdej z wymienionych jednostek oświatowych.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola lub szkoły podstawowej. Na terenie gminy Golczewo dzieci podlegające wychowaniu przedszkolnemu (w tym 6-letnie spełniające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz w wieku 3-5 lat) mogą uczęszczać do Przedszkola Publicznego im. Źródełko” w Golczewie albo do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Aby dziecko mogło być objęte wychowaniem przedszkolnym, rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest złożyć w określonym terminie (podanym w dalszej treści informacji) wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami – oddzielnie do każdego dyrektora wybranego przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli składanych jest więcej niż jeden.

Ważne

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej co roku na kolejny rok szkolny składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówcew terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Jest ona niezbędna dla ustalenia liczby wolnych miejsc w placówce i podania jej w postępowaniu rekrutacyjnym na nowy rok szkolny, w tym przypadku 2018/2019.

Wzory druków wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola … oraz zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej (wraz z załącznikami)
– kliknij obok >> Zarządzenie – druki

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywa się z zastosowaniem kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość punktową. Jeżeli na tym etapie postępowania rekrutacyjnego wystąpi okoliczność równorzędnych wyników lub dysponowania nadal wolnymi miejscami (po zakończeniu I etapu tego postępowania) przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania do ww. Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej zostały określone w uchwale nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniona uchwałą nr XXXIII/259/2017 z 28 września 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania do klas I szkół podstawowych określa uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r.

kliknij obok >> Kryteria

Nauka w klasach I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo jest możliwa w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie oraz w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

UM w Golczewie