Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim, ogłasza nabór na rok szkolny 2019 / 2020. Wnioski można składać w sekretariacie (mogą to zrobić rodzice / opiekuni prawni) do 7 czerwca 2019 roku. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek (dostępny w sekretariacie szkoły i na jej stronie internetowej),
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole muzycznej I stopnia,
  3. jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt 1 ustawy, albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole,   
  4. dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel.

O PRZYJĘCIE DO:

  1. klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat  albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat, 
  2. klasy pierwszej cyklu czteroletniego  może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

BADANIE PRZYDATNOŚCI POLEGA NA: sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9b
Sekretariat: tel. 91 32 10 102;
czynny  wt. – pt. w godz. 10.00 – 18.00;
sobota w godz. 8.00  – 16.00
www:  psmkamienpomorski.jimdo.com