W listopadzie 2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach podpisał z Wykonawca robót umowę na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Jest to wielomilionowa inwestycja dla której eksperci Najda Consulting pozyskali unijne dofinansowanie w wysokości ponad 37 mln zł.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez Aglomerację Międzyzdroje wymagań wynikających z dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 37 845 628,76 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi  73 948 245,63 zł.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowoprojektowanych obiektów w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków.

W ramach prac zaplanowano następujące działania:

– likwidację istniejących obiektów: kolektora dopływowego ścieków, piaskownika i poletka osadowego

– modernizację istniejących obiektów: pompownia główna, osadnik Imhoffa adaptowany na zbiornik retencyjny wraz z projektowaną komorą naparową i komorą, dwa reaktory biologiczne, budynek socjalny i dyspozytornia

– budowę nowoprojektowanych obiektów: komora rozprężna ścieków, biofiltr, instalacja separacji piasku, komora rozdziału ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, budynek separacji zawiesin, pompownia pośrednia ścieków, reaktor biologiczny nr 3, pompownia wody technologicznej, zbiornik osadu zmieszanego, budynek zagęszczania osadu, komora tlenowa stabilizacji osadu, stacja dmuchaw, komora zasuw, budynek odwadniania i suszenia osadu, stanowisko odbioru osadu, pompownia odcieków, mikrosito, pomiar ilości oczyszczonych ścieków, instalacja UV dezynfekcji ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu zhigienizowanego, filtr węglowy

W zakresie inwestycji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków zostały do tej pory zrealizowane następujące zadania inwestycyjne: wykonano roboty palowe pod wszystkie obiekty. Kontynuowane były prace w następujących obiektach: prace w komorze rozprężnej, pompownia główna, komora rozdziału ścieków do piaskowników, piaskownik, biofiltr, komora rozdziału do reaktorów biologicznych, nowy reaktor z osadnikiem, pompownia osadu, filtr dyskowy, pompownia osadów, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu ustabilizowanego i komora tlenowej stabilizacji osadu, budynek przeróbki osadu, budynek dmuchaw, komora rozprężna, piaskownik, zbiornik retencyjny, reaktor biologiczny modernizowany, nowy reaktor z osadnikiem, budynek dmuchaw, budynek przeróbki osadu.

We wskazanym okresie wykonywane były również sieci technologiczne i międzyobiektowe.

źródło:
Najda Consulting