Gmina Wolin informuje, że zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza, w tym na terenie gminy Wolin.

W przypadku otrzymania przez Gminę Wolin dofinansowania w programie Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych,

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),

na terenie gminy Wolin,

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie,  a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej:

ANKIETA – działanie 2.14, Poprawa Jakości Powietrza

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące.

– właścicielem budynku jednorodzinnego wolnostojącego,

– właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,

– właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub grupowej

na terenie gminy Wolin, będą mogły uzyskać wsparcie na:

częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie,  a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł.

–  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie,  a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej:

ANKIETA – działanie 2.15, Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych

Ankiety należy składać do dnia 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin,  Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 12 Osoba do kontaktu:  Anna Michalska, tel. 512 186 827, e-mail: michalska@gminawolin.pl

UWAGA:

  • Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu.
  • Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
  • Ze wsparcia wyłącza się budynki i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ankietyzacja mieszkańców w w/w ma na celu określenie skali zapotrzebowania mieszkańców gminy Wolin na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Ankiety będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Gminę Wolin decyzji o przystąpieniu do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie.

 Więcej informacji na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego można znaleźć tutaj:

– http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

– http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy