W odpowiedzi na pojawiające się skargi i uwagi mieszkańców, które w ostatnim czasie wpływają do Urzędu Miejskiego, dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji prywatnych na terenie gminy Międzyzdroje, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej skontaktowali się z kierownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim w celu ich przekazania.

Jednocześnie informujemy, że umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje a P.G.K Sp. z o.o., szczegółowo reguluje zasady i częstotliwość wywozu odpadów z terenów naszej gminy. Częstotliwość odbioru odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem modyfikowanym na okres sezonu wakacyjnego tj. na lipiec i sierpień.

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek zabrania odpadów, które są w pojemnikach. Odpady, które nie zmieściły się do pojemników i są składowane obok nich, winny być przygotowane do odbioru tj. znajdować się w workach. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach internetowych www.bip.miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdroje.pl, w Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje, a także w wersji papierowej w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim.

Pragniemy również przypomnieć, że Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr L/537/18 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek udostępnienia pojemników lub/i worków poprzez wystawienie ich przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości przez pracowników odbierających odpady komunalne.

Ewentualne uwagi dotyczące wywozu odpadów prosimy na bieżąco zgłaszać bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej do Pani Wioletty Sosińskiej w godzinach pracy Urzędu  pokój nr 3 , tel. 91 32 75 657.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach