W dniu 13.04.2019 w ramach cyklicznych  spotkań, zaproszenie przyjął Pan dr n. med. Ireneusz Mazurski,   który na początku wystąpienia powiedział: „wyzwaniem dla medycyny jest nie tylko zmniejszenie śmiertelności, zwłaszcza w leczeniu chorób układu krążenia i nowotworów,  ale przede wszystkim poprawa jakości życia i wzrost oczekiwanej długości życia ”.  Przedstawił  termin wskaźnika DALY ( lata życia utracone z powodu obciążenia chorobami ) na który współcześnie  mają wpływ przede wszystkim problemy psychiczne.

Następnie Pan Doktor omówił podstawowe pojęcia różnicujące STRACH, FOBIE, LĘK posiłkując się przykładami z  życia (klaustrofobia, fobia społeczna, arachnofobia) oraz wybranymi dziełami sztuki (np. „Krzyk” Muncha, „Smutek” Van Gogha). Podkreślił:  „o ile lęk należy do podstawowych emocji ludzkich to jednak traci znaczenie przystosowawcze, gdy osiąga zbyt duże nasilenie lub jest nieproporcjonalne do bodźca” . Podczas  spotkania  poznaliśmy składniki lęku (psychiczne, somatyczne i behawioralne)  oraz podstawowe pytania diagnozujące te zaburzenia. Pan Doktor Ireneusz Mazurski zwrócił  uwagę, na lęk który ma różne obrazy od postaci fobii, poprzez reakcje na stres, wtórne w stosunku do chorób somatycznych, do nadużywania alkoholu aż do ciężkich zespołów panicznych i obsesyjno – kompulsyjnych.  Przedstawił podstawowe czynniki ryzyka rozwoju depresji ludzi starszych (osamotnienie po utracie partnera życiowego, syndrom opuszczonego gniazda, poczucie nieprzydatności po przejściu na emeryturę, cierpienie z powodu chorób współistniejących),   podkreślił korzystny wpływ profilaktyczny aktywności w ramach UTW! Każdy ze słuchaczy otrzymał przykładowe formularze diagnostyczne „Geriatrycznej Skali Depresji”. Poznaliśmy zagadnienia tzw. masek depresji oraz podział etiologiczny. Dziś wiemy że  „smutek, który nie znajduje ujścia we łzach zmusza do płaczu inne narządy” .

Ostatnim zagadnieniem przedstawionym podczas wykładu był problem zaburzeń snu w tym  fizjologiczne etapy snu i metody ich obrazowania (badanie polisomnograficzne) aż wreszcie główne przyczyny bezsenności  z uwzględnieniem roli szyszynki i produkowanej przez nią MELATONINY. Na koniec wykładu Pan Doktor dokonał analizy podstawowych  zasad higieny snu – „zaburzenia lękowe , depresyjne wraz z zaburzeniami snu często ze sobą współistnieją i stanowią szczególne wyzwanie wśród dominujących chorób i problemów cywilizacyjnych, które wpływają  na jakość naszego życia”.

Spotkanie z Panem Doktorem Ireneuszem Mazurskim to niezwykłe, pouczające i sympatyczne chwile.  Dziękujemy za poświęcony czas na rzecz edukacji Słuchaczy UTW w Golczewie. W imieniu społeczności UTW  naszą wdzięczność wyraziły: Marianna Michalak własnoręcznie wykonaną wielkanocną palmą oraz Elżbieta Król miodem za  Serce z własnej pasieki.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska
prezes UTW w Golczewie