Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie w oparciu ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (np. zakupione bilety do kina, muzeum, na basen).

Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje wewnątrz rodzinne i w ten sposób czerpać wiedzę jak prawidłowo realizować rolę rodzica, opiekuna. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie.

Osoba do kontaktu: Dariusz Janas – Asystent rodziny, tel. 91-38-28-169

Aby zostać kandydatem na rodzinę wspierającą należy spełnić następujące warunki :

  • posiadać stałe źródło utrzymania
  • wypełniać obowiązek alimentacyjny
  • mieć pełne prawa rodzicielskie (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie miał jej ograniczonej)
  • posiadać pełne prawa obywatelskie (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo)
  • potrafić rozwiązywać problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi
  • być zdrowy (kandydat nie jest zaburzony ani chory psychicznie)
  • być wolny od uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu

Oświadczenia

Wniosek