Jeden z naszych Czytelników nie pozostawia suchej nitki na zakazie, jaki w ostatnim czasie postanowiła wprowadzić na swoich terenach Spółdzielnia Mieszkaniowa Zdrój. Na terenie osiedli pojawiły się bowiem tabliczki, zakazujące wyprowadzania psów.

Podobne zakazy wprowadziła Rady Miejska w Wołowie Z czasem sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego który orzekł że że ustawodawca nie upoważnił rad gmin do ustanawiania generalnego zakazu wstępu z psami do określonych miejsc, ponieważ taka regulacja byłaby środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym posiadaczom zwierząt domowych. Lokalne władze mogą jedynie określić sposób postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy dla innych osób oraz im nie zagrażał. Możliwe jest więc np. przypominanie o obowiązku prowadzenia psa na smyczy czy sprzątaniu po pupilu ale już ustanowienie zakazu wstępu z czworonogiem na taki teren jest niezgodne z przepisami – zaznacza pan Mariusz.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14, jest jednoznaczny. W ocenie Sądu przyjęcie całkowitego zakazu wprowadzania zwierząt domowych do „obiektów użyteczności publicznej” oraz „na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołowie” stanowi naruszenie kompetencji przyznanej w powołanym przepisie ustawy. Rozumienie zacytowanego przepisu ustawowego powinno być bowiem takie, że na jego podstawie rada może nakładać konkretne obowiązki (nakazy/zakazy) na właścicieli zwierząt domowych, jednak obowiązki te muszą zmierzać do zapewniania ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W ocenie Sądu, wprowadzenie w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu wprowadzania zwierząt na dane tereny jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt domowych. Dotyczy on Rad Gmin,Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych itp.