Wójt Gminy Świerzno ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

– dz. nr 55 obręb Gostyniec o powierzchni 1,3898 ha, nr KW SZ1K/00003843/7

Cena wywoławcza: 60 000 zł,

Wadium: 6 000 zł.

Minimalne postąpienie: 600 zł,

Termin i godzina przetargu: 22.06.2023 r. godz. 10ºº

     Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

     Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzno teren przedmiotowej działki położony jest w strefie o ustaleniach: grunty orne, „Obszar Natura 2000”.

Obszar w/w działek nie podlega rewitalizacji. Zaświadczenie GP.6727.78.2022.EK z dnia 01.07.2022 r.

– dz. nr 59 obręb Gostyniec o powierzchni 2,0192 ha nr KW SZ1K/00003843/7

Cena wywoławcza : 80 000 zł,

Wadium: 8 000 zł,

Minimalne postąpienie: 800 zł,

Termin i godzina przetargu: 22.06.2023 r. godz. 11ºº

     Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

     Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzno teren przedmiotowej działki położony jest w strefie o ustaleniach: grunty orne, „Obszar Natura 2000”.

Obszar w/w działek nie podlega rewitalizacji. Zaświadczenie GP.6727.78.2022.EK z dnia 01.07.2022 r.