Gmina Dziwnów dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym, ma prawo do poboru tzw. opłaty miejscowej we wszystkich czterech gminnych miejscowościach (tj. Dziwnowie, Dziwnówku, Międzywodziu, Łukęcinie). Do uiszczenia opłaty miejscowej, zobowiązane są osoby fizyczne, przebywające na terenie Gminy Dziwnów w celach: turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Do poboru – w drodze inkasa – wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, sanatoria, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, itp. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych, przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Dziwnów za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 1,80 pln.

Wpłat z tytułu opłaty miejscowej, można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (Dziwnów, ul. Szosowa 5) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30 lub na konto bankowe Gminy Dziwnów (numer rachunku): 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1 – pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2 – od osób przebywających w szpitalach;

3 – od osób niewidomych i ich przewodników;

4 – od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

5 – od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą prawną pobierania opłaty miejscowej jest uchwała nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 listopada 2015 roku, w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 roku, poz. 4879). Informujemy jednocześnie, że będą przeprowadzone kontrole dotyczące transferu środków z tytułu opłaty miejscowej.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 3275187 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie (pokój numer 10).

Krzysztof Zawiliński