Burmistrz Gminy Kamień Pomorski wyjaśnia na czym polegać będzie rewitalizacja parku. Urzędnicy postanowili zaprezentować efekty inwentaryzacji dendrologicznej, prezentując analizę każdego z drzew rosnących w parku. To właśnie na podstawie tego dokumentu zdecydowano o planowanej wycince 49 sztuk drzew –  w tym dziko rosnących drzew owocowych z 331 różnych gatunków. Ma to stanowić 15% całego drzewostanu. Okazuje się, że pomyślano także o budkach lęgowych oraz schronieniu dla nietoperzy. 

Dzięki naszym staraniom uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.846.281,17 zł do inwestycji wartej 2.100.000 zł.  Projekt będzie realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Celem szczegółowym działania zgodnie z założeniami RPO jest wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nasz projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców,  co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

Zakres planowanej rewitalizacji parku:

  • modernizacja ciągów komunikacji pieszej,
  • modernizacja istniejących schodów,
  • usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych,
  • wykonania instalacji wody zimnej pod system zraszaczy,
  • ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa. Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.

Obecnie na terenie parku rośnie 331 różnych gatunków drzew. Planuje się maksymalnie wycinkę 49 sztuk (w tym dziko rosnących drzew owocowych). Stanowi to 15% ogółu drzewostanu. W ramach rekompensaty za usunięty starodrzew będą dokonane nasadzenia 41 szt. nowych drzew.

Mając na uwadze, że konieczne do wycinki, spróchniałe wewnątrz pnie i konary są siedliskiem bytowania zwierząt, planuje się budowę siedlisk zastępczych w formie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy.

Działania podjęte przez Gminę są wynikiem troski o środowisko naturalne, zachowanie jego walorów przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym na terenie parku. Podjęcie prac jest konieczne ze względu na wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania prawidłowego stanu zdrowotnego rosnącego drzewostanu.

Wszystkich zainteresowanych rewitalizacją Parku Miejskiego im. Jana Pawła II zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PRAWO LOKALNE/OCHRONA ŚRODOWISKA – INFORMACJE gdzie 10 października 2017 r. została opublikowana opinia w zakresie stanu zdrowotnego zieleni w parku oraz inwentaryzacja dendrologiczna parku.

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski
Stanisław Kuryłło

—————————————-

Przeczytaj opinię na temat stanu zieleni analizującą każde z drzew!

—————————————-