Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie rusza z inwestycjami. Wolińska spółka pochwaliła się umowami inwestycyjnymi zawartymi z różnymi podmiotami, opiewającymi na kwotę blisko trzech milionów złotych. 

Jedną z umów jest umowa podpisana na wykonanie nowej kanalizacji dla osiedla Światowid. Zadanie warte 1,84 mln złotych wykona Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. Wykonawca zgodnie z umową wybuduje system kanalizacji sanitarnej w m. Wolin o długości 1,946 km wraz z wykonaniem przyłączy do nieruchomości (51 szt.). Termin realizacji to koniec marca 2023 roku.

Spółka podpisała także umowę na zakup i montaż wyposażenia dla Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu i Sierosławiu. Prace wykona firma HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. za kwotę blisko miliona złotych. Wykonawca zgodnie z umową zakupi i zamontuje wyposażenie dla Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzu i w Sierosłwiu oraz doposaży ujęcie wody w Chynowie, zaopatrując w wodę SUW w Sierosławiu oraz Zagórzu. Termin realizacji inwestycji to początek marca 2023 roku.

Zadania realizowane są w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’, tj. wpieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach realizacji operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą dn. 24.06.2020 r. z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.