Dzięki Funduszowi Wsparcia Kredytobiorców można skorzystać z darmowej pomocy w spłacie kredytu hipotecznego lub otrzymać pożyczkę na jego spłatę. Z tego artykułu dowiecie się, jak uzyskać wsparcie i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie Ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Na środki, którymi dysponuje Fundusz, składają się wpłaty banków, środki ze zwracanych kwot udzielonego wsparcia lub wypłaconych pożyczek czy dochodów pochodzących z inwestycji.

Z pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać osoby: spłacające kredyty mieszkaniowe, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, które sprzedały nieruchomość finansowaną przy pomocy kredytu hipotecznego, ale kwota ze sprzedaży nie pokryła w całości zobowiązania wobec banku.

Żeby skorzystać ze wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, musi być spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1. co najmniej jeden z kredytobiorców w dniu złożenia wniosku ma status bezrobotnego, lub

2. koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy, lub

3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy po odjęciu raty kredytu nie przekracza 1552 zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kwoty te są określone przez ustawę o pomocy społecznej i są okresowo waloryzowane.

Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego i o pożyczkę na spłatę zadłużenia składa się w banku, który udzielił finansowania. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, klient będzie zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację.

Wsparcie jest wypłacane przez okres wskazany we wniosku, ale nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Okres jego wypłacania może być krótszy, jeżeli wystąpią przesłanki wykluczające jego otrzymywanie (np. jeżeli kredytobiorca miał status osoby bezrobotnej, a znalazł pracę). Kwota wsparcia jest uzależniona od wysokości miesięcznej raty kredytu. Nie może jednak być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie i jest przekazywana bankowi na spłatę zadłużenia.

Pożyczka na spłatę zadłużenia wypłacana jest jednorazowo na rachunek banku. Jej maksymalna kwota to 72 tys. zł. Osoba korzystająca z pożyczki jest zobowiązana do dostarczenia do banku umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Jeżeli klient zawarł już umowę przedwstępną, może wystąpić do banku o promesę udzielenia pożyczki. Spłata wsparcia i pożyczki rozpoczyna się po 24 miesiącach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub kwoty pożyczki w 144 równych i nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Jeżeli klient odda bez opóźnienia 100 rat, pozostała część zostanie umorzona.