Przedstawiamy taryfikator mandatów karnych w 2019 r. Jeśli jesteś kierowcą, sprawdź aktualny spis mandatów na 2019 rok. Dowiedz się, na co musisz uważać, żeby uniknąć wysokiej kary!

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
300 zł:
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego.

250 zł:
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem.

200 zł:
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

150 zł:
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu.
Przewożenie dziecka w pojeździe:
a) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci.
b) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera.
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego.
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze.

100 zł:
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem.
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa.
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem.
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

Włączanie się do ruchu

300 zł 
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu.

200 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym.
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego.

Prędkość i hamowanie
Do 500 zł:
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
– do 10 km/h: do 50 zł
– 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
– 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
– 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
– 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
– 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł

Od 100 do 300 zł:
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie.

200 zł:
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi.

Od 50 do 200 zł:
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Od 200 do 400 zł:
– Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić.

250 zł:
– Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu.

200 zł:
– Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych.
– Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru.

150 zł:
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem.

Wymijanie, omijanie i cofanie

500 zł:
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

250 zł:
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

200 zł:
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach.

Od 50 do 200 zł:
Utrudnianie ruchu podczas cofania.

Wyprzedzanie

350 zł:
– Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.

300 zł:
– Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
– Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.
– Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach.
– Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
– Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

250 zł:
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
– ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
– kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania.

200 zł:
– Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi.
– Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi.
– Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

100 zł:
– Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia.

Przecinanie się kierunków ruchu

350 zł:
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
– Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią.
– Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

300 zł:
– Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe.
– Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
– Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
– Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

250 zł:
– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym.

100 zł:
– Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.
– Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy.

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200 zł:
– Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

100 zł:
– Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni.
– Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych.
– Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym.
– Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza.

Używanie świateł zewnętrznych

Do 300 zł:
– Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności (od 150 do 300 zł).

200 zł:
– Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu.
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł
100 zł:
– Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.
– Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej.
– Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych.
– Używanie „szperacza” podczas jazdy.

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

300 zł:
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym .

Do 300 zł:
– Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

200 zł:
– Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
– Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych.
– Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.
– Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby.
– Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.
– Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.

100 zł:
– Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.
– Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.
– Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.
– Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.
– Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji.
– Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
– Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

50 zł:
– Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.
– Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
1. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł
2. oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł
3. kierującego innym pojazdem: 200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł
zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł