W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres powyżej dwóch dni dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przewiduje rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

W myśl tego artykułu „zajęcia zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w punktach 1 -3”.

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres powyżej dwóch dni dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje z nauczycielem

Dokument zakłada również, że w ramach organizowania zajęć na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

Zajęcia na odległość mają być organizowane z uwzględnieniem:

  • równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
  • zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
  •  łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

Dokument przewiduje, że czas zajęć to 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

Dyrektor może także w uzasadnionych przypadkach czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania.