Burmistrz Golczewa ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjno – administracyjnych. Czego oczekuje od kandydatów Burmistrz Golczewa? Jaką wiedzą muszą się wykazać? Jakie wymagania spełnić?

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, w tym: 
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 3. ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. kodeks postępowania administracyjnego,
 5. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 6. regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Golczewie

 Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. zdolności organizacyjne, kreatywność i komunikatywność;
 4. biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych
  w administracji;
 5. wysoka kultura osobista;

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu (kancelarii ogólnej) Urzędu;
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji Urzędu e tym w programie e-Obieg;
 3. obsługa platformy ePUAP;
 4. obsługa centrali telefonicznej Urzędu;
 5. udzielanie kompleksowej informacji na temat sposobu załatwiania spraw
  i kompetencji poszczególnych pracowników;
 6. prowadzenie rejestru delegacji;
 7. prowadzenie spraw związanych zaopatrzeniem pracowników w materiały i artykuły biurowe;
 8. prowadzenie rejestru pieczątek;
 9. prowadzenie książki kontroli;
 10. prowadzenie centralnego rejestru umów.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 25, 72 – 410 Golczewo;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 3. praca jednozmianowa świadczona od poniedziałku  do piątku – 40 godzin tygodniowo;
 4. stanowisko pracy z dostępem do komputera;
 5. bezpośredni kontakt z interesantami i innymi stanowiskami w Urzędzie;
 6. budynek biurowy jest jednopiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy;
 7. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie (Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Golczewa z dnia 21 maja 2009 r. ze zm.).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (za zgodność z oryginałem poświadczone przez kandydata);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia – za zgodność z oryginałem poświadczone przez kandydata);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*;
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na określonym stanowisku*;
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych*;
 8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu oraz adresu e-mail dla celów niezbędnych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko.

Uwaga: List motywacyjny, CV, kwestionariusz, oświadczenia, zgody winny być podpisane własnoręcznie.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko – Podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72 – 410 Golczewo lub przesłać na adres:

Urząd Miejski
w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

w terminie do 17.02.2022 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Informacje dodatkowe
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 38 60 127.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Burmistrza Golczewa.
 3. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów.
 4. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub e-mailem o terminie testu/rozmowy kwalifikacyjnej/ sprawdzeniu umiejętności.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
  pod adresem: www.bip.golczewo.pl (zakładka „Nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy”). 
 6. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na ww. stanowisku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 7. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim
  w Golczewie przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie Urząd Miejski w Golczewie odeśle dokumenty na wskazany w dokumentacji adres zamieszkania.

*druki, zgoda i oświadczenia są do pobrania ze strony www.bip.golczewo.pl w zakładce nabory na wolne stanowiska urzędnicze