Czas na wyborcze podsumowanie kadencji. Poprosiliśmy o rozmowę radnego Krzysztofa Kronenberga, szefa klubu radnych Nasza Gmina Nasz Powiat, który w koalicji politycznie odpowiada za działanie Powiatu.

Proszę wyjaśnić, bo pewnie nie dla wszystkich jest to jasne. Jest Pan członkiem Zarządu Powiatu, co to za polityczne „ciało”? 

Zarząd jest organem wykonawczym wybranym przez większość; w przypadku Kamienia Pomorskiego wymaga to przynajmniej dziewięciu radnych. Zarząd odpowiada za uchwały, gospodarowanie mieniem, realizację budżetu oraz zatrudnianie, na przykład dyrektorów szkół czy kierowników jednostek organizacyjnych podległych Staroście Kamieńskiemu.

To co wymiernie udało się Państwu zrobić przez ostatnie 5 lat?

Warto nadmienić, że ostatni czas był naprawdę dobry dla powiatu. Budżet, który udało się stworzyć, był największy od kilkudziesięciu lat. Gdyby ktoś zapytał, co było tego powodem, odpowiedź brzmiałaby oczywiście: pozyskiwane przez nas dofinansowania, w niebagatelnej kwocie wynoszącej kilkadziesiąt milionów złotych. To efekt nie tylko sprawnego działania starosty czy pozostałych członków zarządu, ale także radnych. Pozyskane środki to również wynik pracy urzędników właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego.

W czym konkretnie mieliście Państwo udział lub co wykonaliście?

Wiele inwestycji zrealizowano na terenie całego powiatu, w tym kluczowej dla mnie przebudowy obiektu liniowego – ulic Basztowej i Strzeleckiej oraz Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, której koszt wyniósł 4.435.820 zł. Udało się to osiągnąć przy współudziale Gminy Kamień Pomorski. Przebudowaliśmy również kilka odcinków dróg na terenie gmin Świerzno, Golczewo oraz Wolin.

Część inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji, na przykład modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim. Na tę inwestycję zostanie wydatkowana kwota ponad 20 milionów złotych, głównie z uzyskanego dofinansowania rządowego. W realizacji jest również rozbudowa drogi powiatowej Laska – Recław (ponad 10 mln zł), budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Wolin – Unin, a także przebudowa drogi powiatowej i chodnika w miejscowości Trzebieszewo.

Działając ponad podziałami, jednym z większych zadań realizowanych wspólnie z gminami Świerzno i Rewal jest wykonanie przebudowy całej drogi od Świerzna do Pobierowa. Powiat będzie odpowiedzialny za odcinek drogi Gostyń – Pobierowo.

Kieruje Pan Klubem Radnych „Nasza Gmina, Nasz Powiat” tożsamym z funkcjonującym w kamieńskiej Radzie Miejskiej

W Radzie Powiatu działamy w ramach koalicji z Koalicją Obywatelską przez całą kadencję. Współpraca ta przebiega prawidłowo, i mimo niewielkich różnic zdań, wspólnie rządziliśmy i współdecydowaliśmy o kluczowych sprawach dla powiatu.

„Nasza Gmina, Nasz Powiat” to grupa osób o różnorodnych poglądach politycznych, które nie identyfikują się z żadną partią polityczną. Uważam, że na poziomie lokalnym należy współpracować z każdym, kto chce przyczynić się do dobra naszego powiatu czy gminy. Najważniejsze jest jednoczenie się wokół wspólnego celu – działania na rzecz lokalnej społeczności. Obserwując przez lata politykę krajową, podobnie jak wielu innych, jestem rozczarowany tym, co ma miejsce. Uważam, że mieszkańcy naszego powiatu, czy każdej gminy, powinni wybierać radnych na podstawie ich osobistych dokonań i znajomości ich osoby, a nie poprzez pryzmat reprezentowanej przez nich partii. Jest to oczywiście moja indywidualna ocena.

Wiele mówi się o kamieńskim szpitalu. Jako członek zarządu uczestniczył Pan w przejmowaniu mienia szpitala od spółki EMC. Jak Pan ocenia tamte decyzje po czasie i jaką widzi Pan przyszłość szpitala?

Nie mogliśmy pozostać obojętni i pozostawić mieszkańców bez dostępu do podstawowej opieki medycznej, dlatego podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowej spółki zarządzającej szpitalem.

Prezes Agnieszka Borzęcka musiała zmierzyć się nie tylko ze złożoną sytuacją finansową, ale również z „renomą”, jaką pozostawiła po sobie poprzednia placówka medyczna w Kamieniu Pomorskim. Problemy kadrowe i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi podmiotami zdrowotnymi udało się sukcesywnie pokonać. Dzięki skutecznemu zarządzaniu, kolejny rok spółka kończy z dodatnim bilansem, co jest godne uwagi, biorąc pod uwagę, że wiele szpitali powiatowych w Polsce boryka się z ogromnymi długami i problemami. Jesteśmy także w ścisłej współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, co umożliwia dostęp do najnowszego sprzętu medycznego oraz profesjonalnej kadry.

W szpitalu działa kilkanaście poradni, a zakres oferowanych usług zdrowotnych jest bardzo szeroki. Rozważamy także możliwość przywrócenia oddziału chirurgicznego, być może nie w pełnym zakresie, ale przynajmniej jako chirurgii jednego dnia. To jest całkiem realny plan. Planujemy również uruchomienie poradni okulistycznej oraz wprowadzenie do diagnostyki tomografu komputerowego.

Będziecie chcieli kontynuować podjętą misję i wystartujecie w nadchodzących wyborach?

Tak, będziemy mieli naszych reprezentantów w każdym okręgu wyborczym do Rady Powiatu i stworzymy listę kandydatów do Rady Miejskiej. Zgodnie z praktyką z poprzednich lat, naszym popieranym kandydatem na burmistrza Kamienia Pomorskiego będzie Stanisław Kuryłło. Powody tej decyzji wydają się oczywiste. Wystarczy spojrzeć na obecny stan Gminy i porównać go z tym sprzed kilku lat, aby zobaczyć, jak znaczącą rolę odgrywa obecny Burmistrz w jej promocji.

Oczywiście, nie popadamy w samozachwyt i jesteśmy świadomi, że popełnialiśmy błędy. Prawda jest taka, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. A patrząc na przemiany w Kamieniu Pomorskim, widoczne jest, że miasto przeszło prawdziwą metamorfozę. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam kontynuować dbanie o sprawy mieszkańców naszego Powiatu i Gminy Kamień Pomorski.

Macie już Państwo konkretnych kandydatów na radnych? 

Wkrótce podejmiemy odpowiednie decyzje, o których będziemy na bieżąco informować. Chciałbym od razu zaznaczyć, że obecnie nie planujemy zawierania jakiegokolwiek wstępnego porozumienia o współpracy, niezależnie od tego, czy chodzi o grupę, czy partię polityczną.

Jakie Pan ma plany na przyszłość?

Jak wspomniałem, obecnie tworzymy komitet wyborczy wyborców „Nasza Gmina, Nasz Powiat”, aby umożliwić mieszkańcom aktywny udział w życiu politycznym oraz reprezentowanie swoich poglądów i interesów. Ponownie będę kandydować do rady powiatu. Mimo wielu zrealizowanych i trwających inwestycji, przed nami jeszcze wiele zadań. Jeśli wyborcy na to pozwolą, w kolejnej kadencji skoncentruję się na dwóch priorytetach.

Pierwszym z nich jest przebudowa i modernizacja, realizowana wspólnie z gminą Kamień Pomorski, drogi prowadzącej na Wyspę Chrząszczewską. Planuję konkretnie remont mostu, wykonanie ścieżki rowerowej i rewitalizację punktu widokowego. Drugi priorytet to działania na rzecz rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim, zwłaszcza w zakresie poszerzenia oferty medycznej.

Chciałbym również, aby to mieszkańcy decydowali o wyborze konkretnych inwestycji. Chcę, aby samorządy realizowały projekty wskazane przez społeczność lokalną.