Stuchowo (gm. Świerzno) najpiękniejszą zachodniopomorską wsią w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dziś (24.09) Sołtys Magdalena Demkowska odebrała czek na 40 tys. złotych, w związku z decyzją kapituły.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa było przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia, stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności, działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych, form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW), inicjatyw prospołecznych, działalności kulturalnej sołectwa czy sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego.

Istotne były również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Jestem z Was bardzo dumny. Ciężka praca sołtys Magdaleny Demkowskiej, rady sołeckiej i mieszkańców sołectwa Stuchowo zaowocowała – zaznaczył Wójt Radosław Drozdowicz.