Spółka Promenada ogłasza przetarg ograniczony na wyłonienie najemców lokali gastronomicznych, które powstaną w pawilonach usługowych w przestrzeni parkowej w ciągu promenady zachodniej. 

Przedmiotem najmu będzie osiem lokali gastronomicznych (każdy wraz z częścią przynależnego terenu, oranżerią i pomieszczeniem do gromadzenia odpadów komunalnych przewidzianych w projekcie inwestycji, o której mowa powyżej. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 6043 m2.

Lokale gastronomiczne zostaną oddane w najem w tzw. stanie deweloperskim, po zrealizowaniu inwestycji i wykonaniu przyłączy niezbędnych mediów oraz po zagospodarowaniu terenu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 kwietnia 2020 r., który może ulec przedłużeniu w razie przedłużenia się działań w celu pozyskania finansowania inwestycji i wyłonienia wykonawcy robót inwestycyjnych a także okoliczności związanych z procesem budowy.

Umowa najmu zostanie zawarta na 30 (trzydzieści) lat – licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie wyłonionego najemcy. Czynsz najmu wynosić będzie 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto za metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym. Wynajmujący zachowuje prawo waloryzacji czynszu z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na poczet czynszu najmu wyłoniony najemca zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki w minimalnej kwocie 420.000,- zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, w maksymalnej wysokości 840.000,- zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) brutto.

W przetargu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące bądź mające wykonywać we własnym imieniu działalność gospodarczą, które od Gminy Międzyzdroje lub innej osoby prawnej (Spółki), w której Gmina Międzyzdroje posiada 100% udział kapitałowy, nie posiadają tytułu prawnego tj. własności, dzierżawy, najmu do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej lub umowy przedwstępnej przewidującej nabycie praw do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej.