Od 700 do tysiąca złotych – w zależności od kategorii zaszeregowania – wzrosną minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych. Od 1 lipca wejdą w życie przepisy rozporządzenia o minimalnym poziomie wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania, co może oznaczać obligatoryjne podwyżki.

Jak napisano w uzasadnieniu – mimo samodzielnego kształtowania wynagrodzeń w regulaminach wynagradzania przez pracodawców samorządowych, pracownicy samorządowi zgłaszają potrzebę poprawienia ich sytuacji płacowej, podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania, bowiem obowiązujące stawki są mało atrakcyjne dla pracowników poszukujących pracy i nie są konkurencyjne w porównaniu w innymi jednostkami spoza sfery samorządowej, co jest zawsze podkreślane przez stronę samorządową reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego omawiających kolejne nowelizacje rozporządzenia. Takie postulaty napływały także w formie pism i wniosków w sprawie poprawienia sytuacji płacowej pracowników samorządowych.

Projekt przewiduje, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego do wysokości od 4 tys. złotych w I kategorii zaszeregowania do 6,2 tys. zł w ostatniej (XX) kategorii zaszeregowania. Oznacza to wzrost o 700 złotych w I kategorii i tysiąc złotych w ostatniej.

Projektowany poziom minimalnego wynagrodzenia będzie od 1 lipca w kategoriach od I do VI  niższy od minimalnej stawki wynagrodzenie za pracę (4300 zł), jednak pracodawca w przypadku, gdy pracownik jest uprawniony jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, będzie mógł ustalić gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.