Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło przedstawiony przez międzyzdrojski ZWiK projekt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres trzech lat. 

To drugie podejście międzyzdrojskiej spółki do taryf. Pierwszy wniosek złożony 12 marca 2018 roku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zatwierdzenie taryf na okres 3 lat został odrzucony. Spółka złożyła odwołanie i jak czytamy po analizie pod kątem celowości ponoszenia przewidywanych kosztów działalności, Zarząd uznał, że zapewniają one ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem stawek opłat za wodę i ścieki.