Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kamieniu Pomorskim jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby kategorii NEET zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 (zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • jest bezrobotna,
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

  • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania
  • Staż
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Szkolenia
  • Bon zasiedleniowy

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Informacji w sprawie realizacji oraz naboru udzielają:

Staże 
Agnieszka Dranikowska –  pok. Nr 10 tel 913820285 wew. 30
Magdalena Pawełczyk –  pok. Nr 10 tel 913820285 wew. 30

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 
Łukasz Sominka –  pok. Nr 1A  tel 913820285 wew. 26

Prace interwencyjne 
Lidia Huget Sobczak – pok. Nr 4 tel 913820285 wew. 29
Dorota Wojtyna – pok. Nr 4  tel 913820285 wew. 29

Bon na zasiedlenie 
Marzena Kosajda – pok. Nr 1  tel 913820285 wew. 25

Szkolenia
Karolina Klamborowska – pok. Nr 1  tel 913820285 wew. 28

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
Patrycja Popiołek – pok. Nr 1A  tel 913820285 wew. 26