Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.

Wnioski o dotacje można składać maksymalnie do 31 sierpnia 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane !!!

Kto może ubiegać się o dotację:

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą,
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 roku,
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 06 marca 2018 r.– Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień składania wniosku.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.