Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk przesłał we wtorek do komendantów wojewódzkich pismo, w którym wstrzymuje realizację wszystkich wydatków przewidzianych jako „wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom”.

„Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności (…) polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w paragrafie 3070 – Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa” – czytamy w piśmie przesłanym przez Komendanta Głównego Policji do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego oraz komendanta szkoły policji we wtorek 14 sierpnia. Jak wynika z rozporządzenia ministra finansów z dn. 2.03.2010 r. (w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), w zakres „Wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom” wchodzą m.in.:

– równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego,
– pomoc mieszkaniowa,
– odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
– pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę,
– ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.

W piśmie czytamy również, że wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński wystąpił do premiera z wnioskiem o zwiększenie budżetu policji. Kopia tego pisma została zamieszczona na stronie Zarządu Głównego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów na Facebooku.