Siedem różnych darowizn można odliczyć w tegorocznym zeznaniu PIT. Niektóre można odliczyć w całości, inne tylko do 6 % wysokości dochodów. Darowizny można wpisać w usłudze Twój e-PIT.

W tegorocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć 7 różnych darowizn przeznaczonych na określone cele: 

 1. pożytku publicznego 
 2. kultu religijnego  
 3. krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi) 
 4. szkoły i edukację zawodową 
 5. na walkę z pandemią COVID-19 
 6. komputerów przenośnych rzecz organów prowadzących placówki oświatowe 
 7. charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych 

Darowizny limitowane do kwoty 6 proc. dochodu

Niektóre darowizny można odliczyć tylko do określonej wysokości dochodów. W 6 proc. limicie mieszczą się następujące ulgi:

 • pożytku publicznego, 
 • kultu religijnego,  
 • krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi), 
 • szkoły i edukację zawodową.

Darowizna na cele pożytku publicznego

W ramach tej darowizny odliczeniu podlegają kwoty przekazane w ciągu roku organizacjom wskazanym w ustawie o działalności pożytku publicznego na konkretne cele. Odliczyć można też darowizny przekazane  równoważnym organizacjom działającym na podstawie przepisów innych państw Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które  prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Darowizny dokonać można na rzecz organizacji pozarządowych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku czy też na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom. 

Działalność pożytku publicznego (na którą można przekazywać darowizny rozliczane w ramach ulgi) może być prowadzona także przez: 

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 • spółdzielnie socjalne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

– pod warunkiem, że nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników – nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Ustawa wymienia konkretne cele darowizn np.

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • ochrony i promocji zdrowia; 
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 • ratownictwa i ochrony ludności; 
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w punktach powyższych.

Aby skorzystać z odliczenia trzeba posiadać dokument wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dane obdarowanego i przekazane kwoty wpisywane są w zeznaniu rocznym w zaąłczniku PIT/O. 

Darowizna na rzecz kultu religijnego  – podlega odliczeniu w maksymalnej wysokości do 6% dochodu podatnika. Przekazując darowiznę należy wpisać cel – ogólne np. wpisanie „darowizna na cele kultu religijnego” lub bardziej szczegółowo np. „darowizna na odnowienie ołtarza”. Należy pamiętać, że darowizny na cele kultu religijnego nie są równoważne z darowiznami na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego. 

Aby dokonać odliczenia należy posiadać:

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny),
 • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny – w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),

Odliczenia dokonuje się poprzez wykazanie w zeznaniu rocznym (PIT-O) kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Darowizna na rzecz krwiodawstwa  

Odliczyć można iloczyn kwoty rekompensaty określonej w przepisach. Darczyńcy krwi (honorowi dawcy krwi) odliczają 130 zł za każdy 1 litr oddanej nieodpłatnie krwi. Podobne zasady stosowane są dla ozdrowieńców oddających osocze, którzy nie są honorowymi krwiodawcami.

Osoby oddające inne składniki krwi, które zostały poddane zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza dokonują odliczenia w wysokości: 

 1. za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
 2. za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
 3. za zabieg uodpornienia dawcy: 
 • pierwszy – 50 zł,
 • każdy kolejny – 25 zł,

Do odliczenia uprawnia potwierdzenie z jednostki krwiodawstwa o ilości honorowo oddanej krwi. Kwotę przekazanej darowizny krwi oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego należy ująć w zeznaniu rocznym.

Darowizna na szkoły i edukację zawodową 

Darowizna ta jest nową ulgą dla podatników, obowiązuje od rozliczenia za 2019 r. Jest przypisana wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom podlegają odliczeniu w kwocie do 6 % dochodu podatnika i podlegają sumowaniu z innymi darowiznami (na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa). 

Darowizny przekazywać można wyłącznie na rzecz konkretnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (szkoły artystyczne, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia, publiczne placówki lub centra będące placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

Darowizny na cele kształcenia zawodowego przekazywać można wyłącznie szkołom publicznym. Celem takiej darowizny może być tylko kształcenie zawodowe. Darowizny na radę rodzicielską lub komitet rodzicielski nie uprawniają do odliczenia, gdyż nie są darowiznami na te cele.

Przedmiotem darowizny mogą być wyłącznie materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które są kompletne i zdatne do użytku i nie są starsze niż 12 lat. W umowie darowizny powinna znaleźć się informacja, że przekazane przedmioty spełniają powyższe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi. Darowizn nie można dokonywać w formie pieniężnej.

Darowiznę odliczać można w zeznaniu PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-37 (ale tylko podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą). Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O podając kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Darowizny nielimitowane

Do darowizn, których nie wlicza się do 6% limitu należą darowizny:

 • na walkę z pandemią COVID-19 
 • komputerów przenośnych rzecz organów prowadzących placówki oświatowe 
 • charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych. 

Darowizna na walkę z pandemią COVID-19

Od ubiegłego roku podatnicy mogą przekazywać darowizny na cel walki z pandemią COVID-19. Istotne jest, aby zostały przekazane na rzecz konkretnych podmiotów:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu szpitali zajmujących się walką z COVID-19,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Darowizny przekazane:

 • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny – 200 proc. wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny.

Darowiznę można odliczać w zeznaniu PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-37. Należy  wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/O. 

Darowizna komputerów przenośnych rzecz organów prowadzących placówki oświatowe 

Ulgą podatkową objęci są podatnicy, którzy w 2020 roku przekazali darowizną komputery przenośne tzn.  laptopy lub tablety na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom.

Uprawnienie do odliczenia tej darowizny daje tylko przekazanie komputerów kompletnych, zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata. 

W ramach darowizny można przekazać wyłącznie komputery. Wszelkie sprzęty i urządzenia, które mogą zostać od komputera odłączone i wykorzystywane również przez inne jednostki, nie mogą być przedmiotem odliczenia. Ulgą mogą być objęte natomiast przekazanie darowizną urządzenia peryferyjnego, współpracującego wyłącznie przy wykonywaniu wszystkich funkcji przez komputer lub tablet (np. myszka do komputera, klawiatura do obsługi komputera lub laptopa).  

Darowizny przekazane:

 • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny – 200 proc. wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny.

Darowiznę można odliczać w zeznaniu PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-37. Należy  wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/D. W PIT/D wpisujemy faktyczną wartość darowizny.  

Podatnik musi posiadać umowę darowizny lub inny dowód, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Podatnicy mogą odliczać darowizny przeznaczone na działalność charytatywno-opiekuńcze kościołów. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze mogą być rozliczane w zeznaniu podatkowym, jeżeli przekazano je na rzecz:

 • Kościoła Katolickiego,
 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościoła Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościoła Chrześcijan Baptystów,
 • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolickiego,
 • Kościoła Katolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Zielonoświątkowego.

Darowizny mogą być dokonywane w pieniądzu i w naturze. Podatnik dokonujący takiej darowizny ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

 • wartość darowizny,
 • wartość odliczenia oraz
 • dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę.

Dane te wpisuje się do załącznika – PIT/O – w części D. 

Darczyńca musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a jeśli przekazuje rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

1% na OPP w PIT

Niezależnie od odliczeń darowizn nadal można przekazać 1% zapłaconego w roku podatkowym podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. 

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie