Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z kolejnym dofinansowaniem. Tym razem ponad 2,6 mln złotych trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mokrawicy. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę m.in.: utwardzenie terenu, zadaszenia boksów, budynku warsztatu, wagi samochodowej, myjni sprzętu, pomieszczenia socjalnego pracownika obsługi PSZOK, pomieszczenia chłodniczego i budynku technicznego.

Inwestycja ma dwa cele. Po pierwsze w związku z planowanym w przyszłym roku przeniesieniem działalności Spółki PGK do Mokrawicy konieczne będzie również przeniesienie punktu odbioru od mieszkańców gminy odpadów segregowanych. Dotychczasowy punkt odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców przy ul. Szczecińskiej zakończy zatem działalność. Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym na niedawnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim została podjęta uchwała o powierzeniu spółce działalności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych do PSZOK. Drugim celem który przyświeca zamiarowi utworzenia PSZOK w Mokrawicy to planowane wyspecjalizowanie go w odbiorze odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów pokonsumpcyjnych i tym samym stworzenie odpowiednich warunków do takiego odbioru. Spółka, już w ramach odrębnej inwestycji, na którą także zostały złożone wnioski o dofinansowanie, przewiduje rozbudowę istniejącego obiektu kompostowni (także na terenie oczyszczalni ścieków) oraz budowę nowych obiektów dających możliwość przetwarzania (kompostowania) osadów ściekowych z innymi odpadami strukturotwórczymi pozyskiwanymi za pośrednictwem PSZOK, takimi jak odpady zielone oraz inne biodegradowalne. Docelowo przewiduje się uzyskanie produktu nawozowego spełniającego warunki dopuszczające stosowanie go jako nawozu mineralno – organicznego w rolnictwie lub jako polepszacza gleby (produkt humusowy). Produkty nawozowe będą posiadać wymagane certyfikaty dopuszczające do obrotu handlowego – podkreśla prezes Adrian Guranowski.

Dla mieszkańców gminy inwestycja może oznaczać stabilne lub nawet niższe ceny odpadów, gdyż przetwarzanie odpadów typu „bio” stanowi znaczny koszt związany z ich zagospodarowaniem. Oczywiście warunkiem jest prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

– Warto zauważyć, że w kolejnych latach przepisy krajowe przewidują bardzo znaczący wzrost opłat środowiskowych za odpady niesegregowane przekazywane do zagospodarowania w instalacjach. Dlatego tak ważne jest, by doskonalić system segregacji i przetwarzania odpadów komunalnych, aby w przyszłości nie ponosić znaczących kosztów ich zagospodarowania – dodaje prezes PGK.