Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczęło pierwsze prace rewitalizacyjne w parku Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców, co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

Planowana rewitalizacja przewiduje modernizację ciągów komunikacji pieszej, modernizację istniejących schodów, usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, wykonanie instalacji wody zimnej pod system zraszaczy, ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa. Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.

Jak informowali urzędnicy, obecnie po szczegółowej analizie biegłego z listy Ministerstwa Środowiska ustalono na terenie parku rośnie 331 różnych gatunków drzew. Planuje się maksymalnie wycinkę 49 sztuk (w tym dziko rosnących drzew owocowych). Stanowi to 15% ogółu drzewostanu. W ramach rekompensaty za usunięty starodrzew będą dokonane nasadzenia 41 szt. nowych drzew.