W czwartek (29 listopada) wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Zakłada on m.in. rejestrowanie wyjść grup, równomierne obciążenie planów zajęć oraz możliwość pozostawienia przez uczniów podręczników w placówkach szkolnych, a także zmiany dotyczące przerw.

Nowela wchodzi w życie w czwartek. Zgodnie z nią wprowadza się obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr będzie prowadzony przez dyrektora szkoły lub placówki i będzie zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. Do prowadzenia rejestru dyrektor będzie mógł upoważnić inną osobę. Do wycieczek szkolnych, tak jak dotąd, stosować się będzie kartę wycieczki, określoną w rozporządzeniu ministra edukacji z maja tego roku w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki.

Wprowadzony zostaje też obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Uwzględniać ma on także zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego.

Dyrektor szkoły zostanie zobligowany również do zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw międzylekcyjnych. Jak wyjaśnia MEN, szkoła powinna mieć możliwość uwzględnienia w organizacji pracy swojej specyfiki i potrzeb uczniów, w tym umożliwić im spożycie posiłków.

Ponadto zmieniony został dotychczasowy zapis przepisu dotyczącego zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły. W nowelizacji jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły do zapewnienia takiego miejsca.

W nowelizacji rozporządzenia uwzględniono możliwość przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki. Prace te można będzie prowadzić, jeśli będzie to konieczne, jednak przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności. Miejsca, gdzie będą prowadzone prace remontowe, naprawcze i instalacyjne, muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

Rozszerzono też grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Zgodnie z nowelą, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. Rozszerzono o świetlice listę miejsc, w których powinna znajdować się apteczka. Większość zapisów nowelizacji wejdzie w życie 29 listopada 2018 r., czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kilka z zapisów wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r. Rozwiązanie to ma umożliwić zmianę organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie opiniowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeszkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy do rozpoczęcia drugiej połowy roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.